Det pågår sedan en tid tillbaka en omställning av hälso- och sjukvården inom regioner och kommuner. Målet med omställningen är att ge patienten en god, nära och samordnad vård, där primärvården är navet och samspelar med annan hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Omställningen ska bidra till en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård.

Vi utvärderar omställningen med utgångspunkt i de mål som regeringen fastställt: ökad tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Vi belyser hur den nära vården utvecklas och hur omställningen påverkar vården för olika grupper, med ett särskilt fokus på utvecklingen i glesbygd och socioekonomiskt utsatta områden. Vi har också i uppdrag att årligen genomföra kvantitativa kartläggningar av patienters tillgång till fast läkarkontakt.

Vi följer också utvecklingen av samverkan mellan den regionala vården och kommunala vården och omsorgen. I uppdraget ingår även att undersöka hur de yrkesverksamma ser på utvecklingen av sina förutsättningar att kunna ge en god och nära vård och hur kompetensförsörjningen utvecklas inom primärvården.

Läs mer:

Pågående projekt och rapporter om omställningen till en god och nära vård.


Tre frågor till utredaren

I samband med den andra delrapporteringen av uppdraget ställde vi tre frågor till Daniel Zetterberg, projektledare och utredare vid Vård- och omsorgsanalys.

Daniel Zetterberg

Vad har ni undersökt?

– I den här delrapporten redovisar vi resultaten från en omfattande enkätundersökning om patienters erfarenheter av hälso- och sjukvården. Frågorna rör tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet i vården – sådant som omställningen ska bidra till att stärka.

– Vi belyser också de yrkesverksammas perspektiv. Bland annat har vi intervjuat företrädare för professionsorganisationer. Dessutom tittar vi på omställningen ur det större perspektivet: vilka förändringar och trender kan vi se på systemnivå?

Vilka är de främsta slutsatserna?

– Vi ser att det pågår mycket utvecklingsarbete och att omställningen till en god och nära vård i högsta grad är en pågående process. Men vår undersökning visar att förutsättningarna för att nå målen med omställningen fortfarande saknas. Det handlar framför allt om en bristande finansiering av primärvården i förhållande till uppdraget, och svårigheter med kompetensförsörjningen för flera av primärvårdens yrkesgrupper.

– Patienternas erfarenheter av vården inom de centrala områdena för omställningen har i stort inte heller förbättrats, varken när det gäller ökad tillgänglighet, ökad delaktighet eller förbättrad kontinuitet.

– Vi lyfter också kommunernas perspektiv: Vår undersökning visar att kommunernas kostnader för hälso- och sjukvård ökar snabbt. Kommunernas del av omställningen, hur de bidrar och påverkas, är ett område som vi ser behöver belysas ytterligare.

Vad ska ni göra härnäst?

– Nu kommer vi att både bredda och fördjupa vår utvärdering. Bland annat kommer vi vända oss till vårdens verksamheter för att närmare undersöka deras förutsättningar att ge en god och nära vård.

– Vi kommer också att fördjupa oss i hur omställningen påverkar vården för särskilt utsatta grupper, till exempel personer i särskilt boende med behov av insatser från både region och kommun samt personer i socioekonomiskt utsatta områden. Vi lämnar vår slutrapport till regeringen i mars 2023.