Daniel Zetterberg

Det pågår sedan en tid tillbaka en omställning av hälso- och sjukvården inom regioner och kommuner. Målet med omställningen är att ge patienten en god, nära och samordnad vård, där primärvården är navet och samspelar med annan hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Vi publicerar nu den andra delrapporten i vår utvärdering av omställningen.

Tre frågor till Daniel Zetterberg, projektledare och utredare vid Vård- och omsorgsanalys:

Vad har ni undersökt?

– I den här delrapporten redovisar vi resultaten från en omfattande enkätundersökning om patienters erfarenheter av hälso- och sjukvården. Frågorna rör tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet i vården – sådant som omställningen ska bidra till att stärka.

– Vi belyser också de yrkesverksammas perspektiv. Bland annat har vi intervjuat företrädare för professionsorganisationer. Dessutom tittar vi på omställningen ur det större perspektivet: vilka förändringar och trender kan vi se på systemnivå?

Vilka är de främsta slutsatserna?

– Vi ser att det pågår mycket utvecklingsarbete och att omställningen till en god och nära vård i högsta grad är en pågående process. Men vår undersökning visar att förutsättningarna för att nå målen med omställningen fortfarande saknas. Det handlar framför allt om en bristande finansiering av primärvården i förhållande till uppdraget, och svårigheter med kompetensförsörjningen för flera av primärvårdens yrkesgrupper.

– Patienternas erfarenheter av vården inom de centrala områdena för omställningen har i stort inte heller förbättrats, varken när det gäller ökad tillgänglighet, ökad delaktighet eller förbättrad kontinuitet.

– Vi lyfter också kommunernas perspektiv: Vår undersökning visar att kommunernas kostnader för hälso- och sjukvård ökar snabbt. Kommunernas del av omställningen, hur de bidrar och påverkas, är ett område som vi ser behöver belysas ytterligare.

Vad ska ni göra härnäst?

– Nu kommer vi att både bredda och fördjupa vår utvärdering. Bland annat kommer vi vända oss till vårdens verksamheter för att närmare undersöka deras förutsättningar att ge en god och nära vård.

– Vi kommer också att fördjupa oss i hur omställningen påverkar vården för särskilt utsatta grupper, till exempel personer i särskilt boende med behov av insatser från både region och kommun samt personer i socioekonomiskt utsatta områden. Vi lämnar vår slutrapport till regeringen i mars 2023.


Fler rapporter om primärvården

Vård- och omsorgsanalys följer och utvärderar regelbundet frågor som rör primärvården ur flera olika perspektiv.

Ett urval av rapporterna hittar du här: