Daniel Zetterberg

Fyra frågor till Daniel Zetterberg, projektledare och utredare vid Vård- och omsorgsanalys:

Vad har ni undersökt?

– I den här delrapporten ger vi en nulägesbild av patienternas uppfattning av tillgången till fast läkarkontakt och fast vårdkontakt i primärvården. Vi visar också hur utvecklingen av fasta läkarkontakter sett ut under det senaste decenniet, baserat på tidigare nationella studier.

Vilka är de främsta slutsatserna?

– En viktig slutsats är att bara en av tre har en fast kontakt i primärvården – antingen en fast läkarkontakt, eller annan fast vårdkontakt – trots att det stora flertalet ser behov av det. Vi ser inga tecken på förbättring under den senaste tioårsperioden.

– En annan viktig slutsats är att andelen med fast kontakt i vården skiljer sig mellan olika grupper. Personer med mer omfattande behov har oftare en fast kontakt, vilket är positivt.

Vad ingår i uppdraget som helhet?

– Vi ska fram till 2023 följa och utvärdera hälso- och sjukvårdens omställning till en god och nära vård, både ur ett patient- och ett systemperspektiv. Vi ska också undersöka hur omställningen påverkar vården för olika grupper, särskilt i glesbygd och i socioekonomiskt utsatta områden.

– Utöver det undersöker vi hur samverkan mellan den regionala och den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen utvecklas. Vi kommer också att belysa de yrkesverksammas perspektiv, bland annat genom att följa upp kompetensförsörjningen i primärvården.

Vad ska ni göra härnäst?

– I nästa delrapport presenterar vi resultaten från en omfattande enkätundersökning om befolkningens erfarenheter av hälso- och sjukvården. Frågorna handlar bland annat om tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet i vården ­– sådant som omställningen ska bidra till att stärka.

– Vi kommer också att belysa systemperspektivet på olika sätt, till exempel genom att undersöka hur vårdkonsumtionen, effektiviteten och förtroendet för vården utvecklas.Tidigare utvärderingar kring primärvården

Vård- och omsorgsanalys följer och utvärderar regelbundet frågor som rör patienters erfarenheter från vården och kompetensförsörjningen i primärvården.

Ett urval av av de senaste rapporterna hittar du här: