Utvärderingens resultat kan sammanfattas i fyra slutsatser:

1. Öppna jämförelser har stärkt förutsättningarna för att förbättra kvaliteten i hälso- och sjukvården.

2. Öppna jämförelser har medfört en ökad transparens avseende vårdens kvalitet men presentationsformen är inte lämplig för allmänhet och media.

3. Effekten på datakvaliteten är begränsad men Öppna jämförelser bidrar till att synliggöra brister i data.

4. Organisationen av arbetet med Öppna jämförelser måste utvecklas.

Syftet med vår utvärdering är att bedöma i vilken utsträckning de tre uttalade målen med Öppna jämförelser har uppnåtts. Det framgår av inledningen till den årliga rapporten att Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet har följande syften:

– Att bidra till hälso- och sjukvårdens ledning och styrning genom att resultat och brister synliggörs. Det ska sporra landstingen till fördjupade analyser, förbättringar och bidra till lärande mellan dem samt ge grund för att initiera förbättringsarbete. Vi kallar detta förbättringsmålet.

– Att göra den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården öppen för insyn för allmänheten. Vi kallar detta öppenhetsmålet.

– Att bidra till bättre tillgång till och högre kvalitet i data om resultat och prestationer i hälso- och sjukvården. Vi kallar detta datakvalitetsmålet.

Öppna jämförelser har med relativt små medel utvecklats till något som har stor betydelse för sektorns utveckling. Samtidigt har Vårdanalys utvärdering tydliggjort att det finns mer att göra innan Öppna jämförelser har nått förbättringsmålet, öppenhetsmålet och datakvalitetsmålet. Vårdanalys anser att Öppna jämförelser tydligt skapar ett mervärde inom svensk hälso- och sjukvård. Samtidigt ser vi att det behövs fortsatta satsningar för att Öppna jämförelser ska bli en ännu starkare positiv kraft. Utvärderingens resultat synliggör den fortsatta utvecklingspotentialen för Öppna jämförelser.

Utifrån utvärderingens resultat ger Vårdanalys följande rekommendationer:

1.    Utforma ett system för att sätta målnivåer.

2.    Stärk kommunikationsarbetet för att öka transparensen för patienter och medborgare.

3.    Driv på utvecklingen mot fler patientrapporterade utfallsmått.

4.    Öka aktualiteten i data.

5.    Utveckla grunddata inom prioriterade områden.

6.    Utveckla och säkra datakvaliteten i register och undersökningar.

7.    Genomför ett strategiskt arbete och tydliggör syfte, mål, organisation och långsiktig finansiering för Öppna jämförelser.

Läs

publikationen