2021-10-29

En lag som kräver omtag

Uppföljning av patientlagens genomslag, med en fördjupning om valfrihet

2018-12-04

Möten med mening

En analys av patienters erfarenheter av vårdmöten

2018-11-14

Från mottagare till medskapare

Ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård

2017-03-14

Lag utan genomslag

Utvärdering av patientlagen 2014-2017

2016-11-18

Vården ur befolkningens perspektiv 2016

En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder

2016-03-15

Hinder och möjligheter för att öka patientlagens genomslag

2015-08-12

Sedd, hörd och respekterad – ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Vårdanalys har den 25 juni 2015 lämnat remissyttrande över utredning...

2015-08-12

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Vårdanalys har den 3 juli 2015 lämnat yttrande avseende SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård.

2014-12-19

Utvärdering av klinikläkemedel

Internationella exempel

2014-12-17

Vården ur patienternas perspektiv

Jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

2014-10-30

Förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen

Vårdanalys har den 30 oktober lämnat remissyttrande över förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)(S2014/7186/FS).

2014-03-26

VIP i vården?

Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom