2020-10-12

Uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Vi har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och analysera införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlo...

2018-12-04

Möten med mening

Patienters upplevelser av kvaliteten på vårdmöten skiljer sig åt mellan grupper i Sverige. Vi har fördjupat förståelsen av de svenska resultaten från den internationella enkätundersökningen Internation...

2018-11-14

Från mottagare till medskapare

För att göra vården mer personcentrerad behövs ett utvecklingsarbete i hela hälso- och sjukvårdssystemet. Patienters och närståendes erfarenheter, kunskaper och resurser behöver...

2017-03-14

Lag utan genomslag

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015 och har som övergripande syfte att stärka och tydliggöra patientens ställning. Vi har haft regeringens uppdrag att följa upp implementeringen av patient...

2016-11-18

Vården ur befolkningens perspektiv 2016

Befolkningens erfarenheter av vården är i fokus för 2016 års International Health Policy Survey (IHP). Studien genomförs årligen av den amerikanska stiftelsen Com...

2016-03-15

Hinder och möjligheter för att öka patientlagens genomslag

Den 1 januari 2015 trädde patientlagen i kraft. Lagen syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att...

2015-08-12

Sedd, hörd och respekterad – ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Vårdanalys har den 25 juni 2015 lämnat remissyttrande över utredning...

2015-08-12

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Vårdanalys har den 3 juli 2015 lämnat yttrande avseende SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård.

2014-12-19

Utvärdering av klinikläkemedel

Den här promemorian är ett underlagsmaterial till vår rapport ”Värdefullt men inte fullvärdigt”, som är en utvärdering av den svenska försöksverksamheten kring hälsoekonomiska...

2014-12-17

Vården ur patienternas perspektiv

I denna rapport sammanfattas de svenska och internationella resultaten från International Health Policy Survey 2014, en studie om hur patienter i olika länder upplever kont...

2014-10-30

Förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen

Vårdanalys har den 30 oktober lämnat remissyttrande över förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)(S2014/7186/FS).

2014-03-26

VIP i vården?

Allt fler människor i Sverige lever allt längre. Denna positiva utveckling innebär samtidigt att allt fler personer hinner utveckla de kroniska sjukdomar som normalt följer av ökad ålder. För vården och oms...