2015-08-12

Sedd, hörd och respekterad – ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Vårdanalys har den 25 juni 2015 lämnat remissyttrande över utredning...

2015-08-12

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Vårdanalys har den 3 juli 2015 lämnat yttrande avseende SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård.

2014-10-30

Förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen

Vårdanalys har den 30 oktober lämnat remissyttrande över förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)(S2014/7186/FS).

2014-03-26

VIP i vården?

Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom

2013-05-23

Centralisering med patienten i centrum

Vårdanalys utvärdering av patientperspektivet i rikssjukvården

2012-12-30

Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård

En extern utvärdering och sex rekommendationer för förbättring

2012-11-28

Grönt ljus för öppna jämförelser?

Vårdanalys utvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården

2012-10-12

Patient-centeredness in Sweden’s health system

2012-10-11

Effekter av valfrihet inom hälso- och sjukvård

En kartläggning av kunskapläget

2012-10-09

Vad påverkar patientupplevd kvalitet i primärvården?