Jämlik vård

2019-01-25

Effektivitet och jämlikhet i konsumtion av digitala vårdbesök

Hur påverkar digitala vårdbesök samhällets kostnader? Leder besöksformen till ökad effektivitet i hälso- och sjukvården o...

2018-12-12

En akut bild av Sverige

Den utveckling som pågår inom hälso- och sjukvården, med bland annat en förstärkning av primärvården och en ökad koncentration av sjukhusvård, kan få stor betydelse för akutsjukvårdens framt...

2018-12-04

Möten med mening

Patienters upplevelser av kvaliteten på vårdmöten skiljer sig åt mellan grupper i Sverige. Vi har fördjupat förståelsen av de svenska resultaten från den internationella enkätundersökningen Internation...

2018-11-22

Lika läge för alla?

Barn som far illa ska få tillgång till socialtjänstens insatser på lika villkor, men i vilken utsträckning detta sker finns det lite kunskap om. Vi har tagit fram kriterier för att identifiera o...

2018-10-22

Förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården

Vilken information och vilket underlag behöver regeringen för att få bättre möjligheter än idag att löpande, systematiskt oc...

2018-10-01

Sponsring med eftertanke?

Vårdanalys har haft regeringens uppdrag att kartlägga omfattningen, formerna och konsekvenserna av sponsring i offentligt finansierad hälso- och sjukvård. I uppdraget ingick också att ana...

2018-08-16

Förnuft och känsla

En förutsättning för ett väl fungerande hälso- och sjukvårdssystem är att befolkningen har ett stort förtroende för vården. I rapporten beskriver vi förtroendets nuläge och utveckling och förtroen...

2017-11-29

Nästa steg mot en jämlik hälsa

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Nästa steg mot en jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU ...

2017-11-17

Socioekonomiska skillnader i cancervården

Hur ser de socioekonomiska skillnaderna ut när det gäller behandlingsinsatser, väntetider och sjukdomsupptäckt i cancervården? Vi vill bidra med en bred och s...

2017-04-27

En primär angelägenhet

Vi har haft regeringens uppdrag göra en fördjupad analys av förutsättningarna för en jämlik, patientcentrerad och effektiv primärvård. Vi har studerat besöksmönstren i primärvård, öppen spe...

2016-12-14

Förebygga för att överbrygga?

Sverige är ett av de länder som har högst medellivslängd i världen, men hälsan är inte jämnt fördelad. En av flera möjliga förklaringar är olika levnadsvanor. Vi har därför an...

2015-11-10

Vårdval och jämlik vård inom primärvården

Vi har genomfört en jämförande studie av de fördelningsmässiga konsekvenserna av vårdvalet i tre landsting: Stockholms läns landsting, Västra Götalands...