Omslag rapport 2020-5

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv 2019

VISA STATISTIK

BESTÄLL

TRYCKT PUBLIKATION

 • Rapport: Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv 2019
 • Artikel­nummer: Rapport 2020:5

Det är kostnadsfritt att beställa rapporter. Maximalt antal är 5 exemplar. Har du behov av fler exemplar eller andra frågor, kontakta registrator@vardanalys.se.

 • Nedan finner du information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du beställer rapporter.
Tack för din beställning!
En bekräftelse har skickats till e-postadressen du angav.
Något gick snett.
Vänligen försök igen.

För tillfället längre hanteringstid för rapporter

För tillfället kan det ta längre tid än normalt för oss att hantera och leverera rapportbeställningar. Alla rapporter finns även att läsa och ladda ner som pdf. Tack för tålamodet och för visat intresse för våra rapporter!

 

Så här behandlas dina personuppgifter när du beställer en rapport

 

De personuppgifter du anger i formuläret för att beställa rapporter behandlas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att kunna skicka de beställda rapporterna till dig och för att kunna meddela eventuella problem med leveransen. Behandlingen sker med stöd av dataskyddsförordningen*, eftersom den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

 

När vi har hanterat din rapportbeställning tar vi bort personuppgifterna så att vi inte har aktiv tillgång till dem, men de sparas för back-up i upp till 5 veckor. Vår IT-driftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Ekonomistyrningsverket) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag att hantera vår IT-drift. Även vår webbdriftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Bazooka AB) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag åt oss. Eftersom myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen kan vi också komma att lämna ut uppgifterna vid en eventuell begäran om att få ta del av dem.

 

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning samt rätt att invända mot behandlingen. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (org.nr 202100-6412) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna, vilket innebär att vi ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Detta är myndighetens kontaktuppgifter:

E-postadress: registrator@vardanalys.se

Telefonnummer: 08-690 41 00

Postadress: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Box 6070 102 31 Stockholm

 

Om du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen är du välkommen att kontakta myndigheten enligt ovan eller myndighetens dataskyddsombud på följande e-postadress: dataskyddsombud@vardanalys.se.

 

*Artikel 6.1.e Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen).

Vi har undersökt hur primärvårdsläkare i Sverige upplever att vården fungerar och jämfört med vad primärvårdsläkare i tio andra OECD-länder tycker. Vi har också gjort en översikt över hur primärvården är organiserad i de olika länderna vad gäller till exempel styrning, finansieringssystem och resursmässiga förutsättningar. Studien International Health Policy Survey (IHP) genomförs årligen i samarbete med den amerikanska stiftelsen The Commonwealth Fund.

Vi har undersökt hur primärvårdsläkare i Sverige anser att primärvården fungerar och jämfört deras svar med svaren från primärvårdsläkare i tio andra länder. Informationen bygger på den internationella enkätundersökningen International Health Policy Survey (IHP), som genomförs varje år. I årets undersökning har primärvårdsläkarna gett sin bild av vården och arbetet på vårdcentralen.  Resultaten från undersökningen är en viktig del i att förstå hur primärvården fungerar och under vilka förutsättningar läkarna arbetar.

För att underlätta jämförelser mellan länderna har vi också genomfört en översiktlig studie av Sveriges och de övriga IHP-ländernas primärvård utifrån ett antal strukturella faktorer.

Vi kommer fram till följande slutsatser

 • Svensk primärvård är till sitt uppdrag lik andra länders, men styrning och organisering avviker på flera områden. Det mest utmärkande draget är det multiprofessionella arbetet som karaktäriserar svenska vårdcentraler.
 • Läkare i Sverige är mest stressade, samtidigt som de träffar lägst antal patienter per arbetad timme.
 • Sverige har kommit längst av IHP-länderna med att införa it-stöd för patienter och läkare i primärvården.
 • Primärvården har fortsatta utmaningar med att samordna vården och omsorgen för patienter med kronisk sjukdom eller andra särskilda behov.
 • Vårdcentraler belägna i glesbebyggda kommuner har oftare öppet på kvällar och helger samt har oftare flera olika yrkesgrupper på vårdcentralen.

Vi ger följande rekommendationer

 • Regionerna bör se över läkarnas arbetssituation och undersöka om vissa arbetsuppgifter kan utföras av andra yrkesgrupper.
 • Staten och regionerna bör arbeta för att it-strukturen i högre grad än i dag ska bidra till att samordna information och inte skapa onödig administration för vårdpersonalen.
 • Regionerna bör i högre grad än i dag använda kunskapen från regionala och nationella jämförelser mellan vårdcentraler.

Om studien

Resultaten baseras på  ”The Commonwealth Fund’s 2019 International Health Policy Survey of Primary Care Doctors in 11 countries”. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har genomfört den svenska delen av undersökningen sedan 2014. Vissa år undersöks läkarnas syn på hälso- och sjukvården och vissa år befolkningens.

Metodbeskrivning (pdf)
Rapporter från tidigare IHP-undersökningar

Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag Vårdanalys genomfört enkätundersökningen i Sverige. På uppdrag av The Commonwealth Fund har SSRS ansvarat för den internationella samordningen av undersökningen. Huvudsaklig finansiering av ”The Commonwealth Fund’s 2019 International Health Policy Survey of Primary Care Doctors in 11 countries” kommer från The Commonwealth Fund. Följande organisationer är medfinansiärer: German Federal Ministry of Health, the German Institute for Quality Assurance and Transparency in Healthcare (Tyskland); Haute Authorité de Santé, Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,  the Directorate for Research, Evaluation, Studies, and Statistics of the French Ministry of Health (Frankrike); Dutch Ministry of Health, Welfare,  Sport, and Radboud University Medical Center (Nederländerna); Norwegian Institute of Public Health (Norge); Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Sverige); Swiss Federal Office of Public Health (Schweiz). Ytterligare finansiering för att öka urvalet i några av länderna kommer från: New South Wales Agency for Clinical Innovation and the Department of Health and Human Services (Australien); the Canadian Institute for Health Information, Canada Health Infoway, Health Quality Ontario, and the Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Quebec (Kanada);  the Health Foundation of the United Kingdom (Storbrittanien).

Dela sidan