Vi har undersökt hur primärvårdsläkare i Sverige anser att primärvården fungerar och jämfört deras svar med svaren från primärvårdsläkare i tio andra länder. Informationen bygger på den internationella enkätundersökningen International Health Policy Survey (IHP), som genomförs varje år. I årets undersökning har primärvårdsläkarna gett sin bild av vården och arbetet på vårdcentralen.  Resultaten från undersökningen är en viktig del i att förstå hur primärvården fungerar och under vilka förutsättningar läkarna arbetar.

För att underlätta jämförelser mellan länderna har vi också genomfört en översiktlig studie av Sveriges och de övriga IHP-ländernas primärvård utifrån ett antal strukturella faktorer.

Vi kommer fram till följande slutsatser

  • Svensk primärvård är till sitt uppdrag lik andra länders, men styrning och organisering avviker på flera områden. Det mest utmärkande draget är det multiprofessionella arbetet som karaktäriserar svenska vårdcentraler.
  • Läkare i Sverige är mest stressade, samtidigt som de träffar lägst antal patienter per arbetad timme.
  • Sverige har kommit längst av IHP-länderna med att införa it-stöd för patienter och läkare i primärvården.
  • Primärvården har fortsatta utmaningar med att samordna vården och omsorgen för patienter med kronisk sjukdom eller andra särskilda behov.
  • Vårdcentraler belägna i glesbebyggda kommuner har oftare öppet på kvällar och helger samt har oftare flera olika yrkesgrupper på vårdcentralen.

Vi ger följande rekommendationer

  • Regionerna bör se över läkarnas arbetssituation och undersöka om vissa arbetsuppgifter kan utföras av andra yrkesgrupper.
  • Staten och regionerna bör arbeta för att it-strukturen i högre grad än i dag ska bidra till att samordna information och inte skapa onödig administration för vårdpersonalen.
  • Regionerna bör i högre grad än i dag använda kunskapen från regionala och nationella jämförelser mellan vårdcentraler.

Om studien

Resultaten baseras på  ”The Commonwealth Fund’s 2019 International Health Policy Survey of Primary Care Doctors in 11 countries”. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har genomfört den svenska delen av undersökningen sedan 2014. Vissa år undersöks läkarnas syn på hälso- och sjukvården och vissa år befolkningens.

Metodbeskrivning (pdf)
Rapporter från tidigare IHP-undersökningar

Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag Vårdanalys genomfört enkätundersökningen i Sverige. På uppdrag av The Commonwealth Fund har SSRS ansvarat för den internationella samordningen av undersökningen. Huvudsaklig finansiering av ”The Commonwealth Fund’s 2019 International Health Policy Survey of Primary Care Doctors in 11 countries” kommer från The Commonwealth Fund. Följande organisationer är medfinansiärer: German Federal Ministry of Health, the German Institute for Quality Assurance and Transparency in Healthcare (Tyskland); Haute Authorité de Santé, Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,  the Directorate for Research, Evaluation, Studies, and Statistics of the French Ministry of Health (Frankrike); Dutch Ministry of Health, Welfare,  Sport, and Radboud University Medical Center (Nederländerna); Norwegian Institute of Public Health (Norge); Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Sverige); Swiss Federal Office of Public Health (Schweiz). Ytterligare finansiering för att öka urvalet i några av länderna kommer från: New South Wales Agency for Clinical Innovation and the Department of Health and Human Services (Australien); the Canadian Institute for Health Information, Canada Health Infoway, Health Quality Ontario, and the Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Quebec (Kanada);  the Health Foundation of the United Kingdom (Storbrittanien).

Taggar

IHP