Äldre har mer positiva erfarenheter av vårdens kvalitet

Vår analys visar att äldre patienter och patienter med bättre självskattad hälsa uppfattar vårdens kvalitet som bättre utifrån de patienterfarenheter som mäts i IHP-undersökningen. Vi ser också att kvinnor upplever vårdens kvalitet som något sämre jämfört med män, och att utrikes födda upplever den som något sämre jämfört med inrikes födda. Patienternas socioekonomiska förhållanden har också en viss betydelse, där högre inkomst och högre utbildning oftast har samband med bättre kvalitetsupplevelser.

Det behövs mer kunskap

Det behövs mer kunskap om varför vissa grupper har mindre positiva erfarenheter av vården. Vi ser också att personkontinuitet i vården har betydelse för patienternas möjligheter att vara medaktörer i sin egen vård.