Vården ur patienternas perspektiv

I denna rapport sammanfattas de svenska och internationella resultaten från International Health Policy Survey 2014, en studie om hur patienter i olika länder upplever kontakterna med vården. Vi har tidigare pekat på att en central svaghet i svensk hälso- och sjukvård är att den inte är tillräckligt patientcentrerad. Denna rapport bekräftar den bilden.

BESTÄLL

TRYCKT PUBLIKATION

  • Rapport: Vården ur patienternas perspektiv
  • Artikel­nummer: Rapport 2014:11

Det är kostnadsfritt att beställa rapporter. Maximalt antal är 5 exemplar. Har du behov av fler exemplar eller andra frågor, kontakta registrator@vardanalys.se.

  • Nedan finner du information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du beställer rapporter.
Tack för din beställning!
En bekräftelse har skickats till e-postadressen du angav.
Något gick snett.
Vänligen försök igen.

För tillfället längre hanteringstid för rapporter

För tillfället kan det ta längre tid än normalt för oss att hantera och leverera rapportbeställningar. Alla rapporter finns även att läsa och ladda ner som pdf. Tack för tålamodet och för visat intresse för våra rapporter!

 

Så här behandlas dina personuppgifter när du beställer en rapport

 

De personuppgifter du anger i formuläret för att beställa rapporter behandlas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att kunna skicka de beställda rapporterna till dig och för att kunna meddela eventuella problem med leveransen. Behandlingen sker med stöd av dataskyddsförordningen*, eftersom den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

 

När vi har hanterat din rapportbeställning tar vi bort personuppgifterna så att vi inte har aktiv tillgång till dem, men de sparas för back-up i upp till 5 veckor. Vår IT-driftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Ekonomistyrningsverket) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag att hantera vår IT-drift. Även vår webbdriftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Bazooka AB) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag åt oss. Eftersom myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen kan vi också komma att lämna ut uppgifterna vid en eventuell begäran om att få ta del av dem.

 

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning samt rätt att invända mot behandlingen. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (org.nr 202100-6412) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna, vilket innebär att vi ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Detta är myndighetens kontaktuppgifter:

E-postadress: registrator@vardanalys.se

Telefonnummer: 08-690 41 00

Postadress: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Box 6070 102 31 Stockholm

 

Om du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen är du välkommen att kontakta myndigheten enligt ovan eller myndighetens dataskyddsombud på följande e-postadress: dataskyddsombud@vardanalys.se.

 

*Artikel 6.1.e Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen).

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

2014 års undersökning vände sig till personer som är 55 år eller äldre, vilka har beskrivit sina erfarenheter från kontakter med vården.

Vi har tidigare pekat på att en central svaghet i svensk hälso- och sjukvård är att den inte är tillräckligt patientcentrerad. Denna rapport bekräftar den bilden. Jämfört med de andra länderna utmärker sig Sverige med svaga resultat på en rad områden som beskriver patientens erfarenheter av kontakter med vården.

Jämförelsen visar att Sverige har stora möjligheter att utveckla hälso- och sjukvården genom att göra den mer patientcentrerad. Några av jämförelsens resultat:

  • Vården är sämre på att ge information som gör det möjligt för patienten att ta välgrundade beslut om sin vård och hälsa. Det rör till exempel information om vilka behandlingsalternativ som finns att välja mellan och hur patienterna själva ska kunna hålla uppsikt över sin sjukdom.
  • Vården har inte lyckats skapa bättre förutsättningar för patienten att ta en mer aktiv roll i mötet med vården. Bland annat har vårdpersonal i andra länder större kännedom om sina patienters sjukdomshistoria och uppmuntrar i större utsträckning patienterna att ställa frågor jämfört med personal i Sverige
  • Vården kan bli bättre på att stödja patienten att själv kunna följa och hantera sin sjukdom. Till exempel är det förhållandevis få personer med kronisk sjukdom som haft en dialog med vårdpersonalen om målsättningen med deras vård och hur de själva kan ta hand om sin sjukdom.
  • Fortsatta brister ses i koordineringen av vården, men samordningen av information har till viss del stärkts. Patienter i Sverige upplever i betydligt lägre utsträckning än i andra länder att ordinarie läkare eller vårdpersonal koordinerar deras vård.
  • Sverige är bland de bättre på att erbjuda stöd till personer med kronisk sjukdom mellan läkarbesöken. Sju av tio svarade att de har någon vårdpersonal att kontakta och ställa frågor till mellan läkarbesöken.
  • Närstående i Sverige är minst lika engagerade i omsorgsrollen som närstående i andra länder. Var fjärde tillfrågad i Sverige hjälper någon närstående regelbundet minst en gång i veckan.

Vårdanalys förhoppning är att denna rapport kan fungera som underlag för fördjupade analyser med syftet att hitta förklaringar bakom de svenska resultaten och identifiera framgångsfaktorer i andra länder. Det kan i sin tur leda till rekommendationer om hur svensk hälso- och sjukvård kan utvecklas.

Dela sidan