2014 års undersökning vände sig till personer som är 55 år eller äldre, vilka har beskrivit sina erfarenheter från kontakter med vården.

Vi har tidigare pekat på att en central svaghet i svensk hälso- och sjukvård är att den inte är tillräckligt patientcentrerad. Denna rapport bekräftar den bilden. Jämfört med de andra länderna utmärker sig Sverige med svaga resultat på en rad områden som beskriver patientens erfarenheter av kontakter med vården.

Jämförelsen visar att Sverige har stora möjligheter att utveckla hälso- och sjukvården genom att göra den mer patientcentrerad. Några av jämförelsens resultat:

  • Vården är sämre på att ge information som gör det möjligt för patienten att ta välgrundade beslut om sin vård och hälsa. Det rör till exempel information om vilka behandlingsalternativ som finns att välja mellan och hur patienterna själva ska kunna hålla uppsikt över sin sjukdom.
  • Vården har inte lyckats skapa bättre förutsättningar för patienten att ta en mer aktiv roll i mötet med vården. Bland annat har vårdpersonal i andra länder större kännedom om sina patienters sjukdomshistoria och uppmuntrar i större utsträckning patienterna att ställa frågor jämfört med personal i Sverige
  • Vården kan bli bättre på att stödja patienten att själv kunna följa och hantera sin sjukdom. Till exempel är det förhållandevis få personer med kronisk sjukdom som haft en dialog med vårdpersonalen om målsättningen med deras vård och hur de själva kan ta hand om sin sjukdom.
  • Fortsatta brister ses i koordineringen av vården, men samordningen av information har till viss del stärkts. Patienter i Sverige upplever i betydligt lägre utsträckning än i andra länder att ordinarie läkare eller vårdpersonal koordinerar deras vård.
  • Sverige är bland de bättre på att erbjuda stöd till personer med kronisk sjukdom mellan läkarbesöken. Sju av tio svarade att de har någon vårdpersonal att kontakta och ställa frågor till mellan läkarbesöken.
  • Närstående i Sverige är minst lika engagerade i omsorgsrollen som närstående i andra länder. Var fjärde tillfrågad i Sverige hjälper någon närstående regelbundet minst en gång i veckan.

Vårdanalys förhoppning är att denna rapport kan fungera som underlag för fördjupade analyser med syftet att hitta förklaringar bakom de svenska resultaten och identifiera framgångsfaktorer i andra länder. Det kan i sin tur leda till rekommendationer om hur svensk hälso- och sjukvård kan utvecklas.

Taggar

IHP