Satsningen på Nationella Kvalitetsregister – Tidiga iakttagelser

Vi har i ett uppdrag av regeringen tagit fram en utvärderingsplan för statens och SKL:s miljardsatsning på Nationella Kvalitetsregister. Vårdanalys gjorde en förstudie om satsningen i arbetet med utvärderingsplanen under våren 2013. Utifrån förstudien presenteras några tidiga observationer och reflektioner om satsningen i denna promemoria.

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

I promemorian lyfter vi särskilt att förutsättningarna för kvalitetsarbete och forskning varierar stort mellan olika register. För exempelvis svårdefinierade diagnoser och kroniska sjukdomar verkar det vara svårare att skapa väl fungerande register.

Vi har också identifierat att satsningens många och ibland otydliga syften och mål kan ge dåliga förutsättningar för att styra satsningen mot konkreta resultat. Beslut om satsningens medel involverar också flera grupper med många representanter. Det är oklart hur den omfattande beslutsstrukturen påverkar satsningens möjligheter att nå resultat.

Vi problematiserar också om professionerna och registerinnehållet styrs för mycket mot alla mål för satsningen. En risk är att det skapas incitament att lägga till variabler som inte bedöms som nödvändiga av registerhållarna för syftet med deras register. Styrning av innehållet kan också leda till onödig likriktning av registren.

Och sist men inte minst lyfter vi att någon borde genomföra djupare analyser av:

  • Patientnyttan av register
  • Möjligheter och risker med att använda register i styrningen av vården
  • Registrens roll i ett större sammanhang av vårddata som journalsystem, beslutsstöd och hälsodataregister
    för att säkerställa att satsningens resurser används på ett effektivt sätt.

Dela sidan