Satsningar

2019-08-22

Utvärdering av nationellt kunskapscentrum om övergrepp mot barn

Vi har i uppdrag från regeringen att utvärdera det nationella kunskapscentrumet Barnafrid. Centrumets uppdrag och mål ä...

2018-08-31

Bäddat för utveckling

En stor del av det utvecklingsarbete som genomförs i hälso- och sjukvården och socialtjänsten sker genom projekt. Samtidigt är det långt ifrån alla utvecklingsprojekt som resulterar i långsi...

2018-06-19

Stöd på vägen

Nästan halva befolkningen har någon kronisk sjukdom och många påverkas i sin vardag genom hela livet. Vår uppföljning av regeringens fyraåriga satsning på att förbättra vården för personer med kroniska ...

2018-06-08

I väntans tider

Vi har i uppdrag att följa upp regeringens satsning på att förbättra förlossningsvården och annan vård som rör kvinnors hälsa. I den här delrapporten har vi följt upp insatser inom satsningen, men det ä...

2018-03-28

En lob i mål?

Varje år omhändertar polisen drygt 60 000 personer enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB). En övervägande majoritet av dem förs till arrest vilket begränsar både den medicinska säkerhete...

2015-12-15

Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar

Vi har regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016. Plane...

2014-12-01

Registrera flera eller analysera mera?

De nationella kvalitetsregistrens primära syfte är att underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. Vi har regeringens upp...

2014-10-01

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Vi har i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera regeringens handlingsplan PRIO psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom omr...

2013-10-07

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister – Tidiga iakttagelser

Vi har i ett uppdrag av regeringen tagit fram en utvärderingsplan för statens och SKL:s miljardsatsning på Na...

2013-10-01

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa – Lägesrapport 2013

Handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa är regeringens satsning mot psykisk ohälsa under perioden 2...

2013-09-12

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister – Förslag på utvärderingsplan 2013-2017

Vi har haft regeringens uppdrag att ta fram en utvärderingsplan för state...