Kvalitetsregister

2019-12-10

Omotiverat olika

Det finns socioekonomiska och regionala omotiverade skillnader i vård och behandling av personer med cancer. Det finns också skillnader i hur tidigt cancertumören upptäcks. Med information från bland an...

2017-06-05

Lapptäcke med otillräcklig täckning

Mellan 2012 och 2016 satsade staten och SKL drygt en och en halv miljard kronor på nationella kvalitetsregister vars primära syfte är att underlätta uppföljning och ...

2014-12-01

Registrera flera eller analysera mera?

De nationella kvalitetsregistrens primära syfte är att underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. Vi har regeringens upp...

2014-12-01

Nationella kvalitetsregisters täckningsgrad

Denna promemoria kompletterar kapitlet om täckningsgrad i vår delutvärdering av satsningen på nationella kvalitetsregister från 2014. Den ger en utförligar...

2014-11-24

Integritet i hälso- och sjukvården ur ett patient- och medborgarperspektiv

I denna promemoria presenteras en litteraturgenomgång om integritet i hälso- och sjukvården. Syftet ...

2014-10-01

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Vi har i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera regeringens handlingsplan PRIO psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom omr...

2013-10-07

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister – Tidiga iakttagelser

Vi har i ett uppdrag av regeringen tagit fram en utvärderingsplan för statens och SKL:s miljardsatsning på Na...

2013-09-12

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister – Förslag på utvärderingsplan 2013-2017

Vi har haft regeringens uppdrag att ta fram en utvärderingsplan för state...