2020-06-24

Primärt i vården

Befolkningen värderar olika typer av kontinuitet högt men skiljer sig också åt i vad de anser är viktigast och hur väl det tillgodoses i vården. En grupp värderar möjligheten till fast läkarkontakt h...

2020-04-03

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv 2019

Vi har undersökt hur primärvårdsläkare i Sverige upplever att vården fungerar och jämfört med vad primärvårdsläkare i tio andra OECD-länder tycker...

2020-04-01

Laga efter läge

Patienter skrivs ut snabbare från sjukhusen sedan lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård infördes 2018. Och samverkan har förbättrats mellan olika verksamheter inom kommuner ...

2019-10-15

Förberedd och sedd

Tack vare medicinska framsteg är det allt fler barn och unga med långvariga sjukdomar och tillstånd som överlever till vuxen ålder. Det innebär också att antalet unga personer som går över från bar...

2018-08-28

Allmän tillgång?

I dag betonas vikten av en stärkt första linjens vård för att möta utvecklingen mot fler äldre och kroniskt sjuka personer i befolkningen. Trots det är antalet läkare i primärvården lågt. Vi har unde...

2017-12-18

Primärvården i belysning

En översikt av primärvårdens struktur, process och resultat i svenska landsting.

2017-12-18

Primärvården i Europa

En översikt av primärvårdens finansiering, organisation, roll och funktion i ett antal Europeiska OECD-länder.

2017-12-04

Första linjens vård

Likheter och skillnader i kontaktmönster mellan olika grupper.

2017-07-07

Primärvårdens resurser, styrning och organisation

En jämförelse av villkor och förhållanden i primärvården i Danmark, Norge, Nederländerna och Storbritannien.

2017-04-27

En primär angelägenhet

Vi har haft regeringens uppdrag göra en fördjupad analys av förutsättningarna för en jämlik, patientcentrerad och effektiv primärvård. Vi har studerat besöksmönstren i primärvård, öppen spe...

2016-12-22

Ändamålsenliga journalsystem i primärvården

I IHP-undersökningen 2015 visade vi att svenska primärvårdsläkare i internationell jämförelse är minst nöjda med sina elektroniska journalsystem som d...

2015-12-09

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv

I den här rapporten sammanfattas de svenska och internationella resultaten från International Health Policy Survey 2015, en årlig enkätundersökning om häls...