2014-03-26

VIP i vården?

Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom

2013-08-21

Vad vill patienten veta för att välja?

Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation

2013-02-06

Vem har vårdvalet gynnat?

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården

2012-10-09

Vad påverkar patientupplevd kvalitet i primärvården?