Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv

I den här rapporten sammanfattas de svenska och internationella resultaten från International Health Policy Survey 2015, en årlig enkätundersökning om hälso- och sjukvården i olika länder. I årets undersökning har primärvårdsläkare fått ge sin bild av den vård som ges till patienterna och vilka förutsättningar de har att utföra sitt arbete.

BESTÄLL

TRYCKT PUBLIKATION

  • Rapport: Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv
  • Artikel­nummer: Rapport 2015:9

Det är kostnadsfritt att beställa rapporter. Maximalt antal är 5 exemplar. Har du behov av fler exemplar eller andra frågor, kontakta registrator@vardanalys.se.

  • Nedan finner du information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du beställer rapporter.
Tack för din beställning!
En bekräftelse har skickats till e-postadressen du angav.
Något gick snett.
Vänligen försök igen.

Så här behandlas dina personuppgifter när du beställer en rapport

 

De personuppgifter du anger i formuläret för att beställa rapporter behandlas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att kunna skicka de beställda rapporterna till dig och för att kunna meddela eventuella problem med leveransen. Behandlingen sker med stöd av dataskyddsförordningen*, eftersom den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

 

När vi har hanterat din rapportbeställning tar vi bort personuppgifterna så att vi inte har aktiv tillgång till dem, men de sparas för back-up i upp till 5 veckor. Vår IT-driftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Ekonomistyrningsverket) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag att hantera vår IT-drift. Även vår webbdriftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Bazooka AB) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag åt oss. Eftersom myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen kan vi också komma att lämna ut uppgifterna vid en eventuell begäran om att få ta del av dem.

 

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning samt rätt att invända mot behandlingen. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (org.nr 202100-6412) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna, vilket innebär att vi ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Detta är myndighetens kontaktuppgifter:

E-postadress: registrator@vardanalys.se

Telefonnummer: 08-690 41 00

Postadress: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Box 6070 102 31 Stockholm

 

Om du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen är du välkommen att kontakta myndigheten enligt ovan eller myndighetens dataskyddsombud på följande e-postadress: dataskyddsombud@vardanalys.se.

 

*Artikel 6.1.e Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen).

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

De svenska primärvårdsläkarnas svar visar att det jämfört med andra länder finns brister vad gäller flera aspekter av patientcentreringen i vården, till exempel samordning, helhetssyn och delaktighet. Samtidigt har det skett vissa förbättringar i exempelvis tillgänglighet, samordning och IT. På några områden visar Sverige starka resultat i internationell jämförelse, däribland flera IT-funktioner, uppföljning av patientnöjdhet och återkoppling till läkarna om verksamhetens resultat.

Utifrån undersökningens resultat och jämförelser med tidigare års undersökningar drar Vårdanalys några övergripande slutsatser:

Det finns en stor förbättringspotential vad gäller patientcentrering – både mellan landstingen och i jämförelse med andra länder
Primärvårdsläkarna instämmer i patienternas bild att svensk vård brister i samordning och kontinuitet. Exempelvis tycker bara 43 procent av läkarna att information från specialistsjukvården finns tillgänglig när den behövs efter att deras patienter har besökt specialistsjukvården.

Journalsystemen tillgodoser inte primärvårdsläkarnas behov
Svensk primärvård är i hög grad digitaliserad jämfört med de andra länderna. En stor andel av primärvårdsläkarna kan dela sammanfattningar av patienters sjukdomshistoria och laboratorietester med läkare utanför vårdcentralen. Samtidigt är de svenska läkarna minst nöjda med sina journalsystem – endast 37 procent är nöjda eller mycket nöjda med sitt journalsystem.

Läkarnas tid kan utnyttjas bättre för att frigöra tid för patientmötet
Svenska primärvårdsläkare lägger i internationellt perspektiv en liten del av sin totala arbetstid på patientkontakt. De är också minst nöjda med tiden de kan lägga på varje patient, samtidigt som de har längst patientbesök – i snitt 24 minuter.

Läkarnas minskade förtroende för hälso- och sjukvårdssystemet är oroande men behöver förstås bättre
Årets undersökning visar att svenska läkare över tid har blivit mindre positiva till hälso- och sjukvårdssystemet och att en tredjedel anser att den medicinska kvaliteten i vården har blivit sämre de senaste tre åren.

Slutligen ställer vi oss också frågan hur den svenska primärvården kan leva upp till förväntningarna på samordning och kontinuitet med den organisation och de resurser den har i dag.

Vårdanalys förhoppning är att den här rapporten kan fungera som underlag för att identifiera framgångsfaktorer i andra länder och göra fördjupade analyser med syftet att nå kunskap om hur svensk hälso- och sjukvård kan utvecklas.

Dela sidan