Vårdanalys har i denna studie frågat över 3300 personer om hur de väljer och vilken information de vill ha för att välja vårdcentral. Studien innehåller även en omfattande litteraturgenomgång kring patienters användning av vårdvalsinformation. Några av studiens slutsatser är:

  • Det finns ett brett folkligt stöd för att välja och kännedomen om möjligheten att välja är stor.
  • Allmänhetens val av vårdcentral baseras främst på geografisk närhet, väntetider och personalens bemötande. Betydligt färre har grundat sitt val på medicinsk kvalitet och vilket vårdutbud som vårdcentralerna erbjuder. Samtidigt finns det endast en begränsad mängd offentligt redovisad information om medicinska resultat.
  • Patienterna har hittat merparten av informationen de sökt efter. Men de saknar bland annat uppgifter om möjligheten att träffa samma läkare och om vårdcentralens hygien och renlighet.
  • För att kvalitetskonkurrens i vårdvalet ska fungera är det viktigt att allmänheten kan jämföra vårdcentralernas skillnader och likheter i kvalietet och utbud. Men många tycker inte att informationen gör det möjligt att jämföra vårdcentralerna.

Utifrån resultaten rekommenderar Vårdanalys att landstingen bör utveckla jämförbarheten i informationen och att de ser till att innehållet möter patienternas förväntningar. Landstingen har högt förtroende som avsändare av vårdvalsinformation men kan behöva tydliggöra sin roll ännu mer.