Omslag vägskyltar

Vad vill patienten veta för att välja?

Sedan 2010 är landstingen skyldiga att erbjuda vårdval i primärvården. En omdiskuterad fråga har varit om allmänheten har tillräcklig information för att göra medvetna val av vårdcentral. Därför har vi tagit reda på vad allmänheten vill veta för att välja och vilka brister de ser med dagens vårdvalsinformation.

BESTÄLL

TRYCKT PUBLIKATION

  • Rapport: Vad vill patienten veta för att välja?
  • Artikel­nummer: Rapport 2013:4

Det är kostnadsfritt att beställa rapporter. Maximalt antal är 5 exemplar. Har du behov av fler exemplar eller andra frågor, kontakta registrator@vardanalys.se.

  • Nedan finner du information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du beställer rapporter.
Tack för din beställning!
En bekräftelse har skickats till e-postadressen du angav.
Något gick snett.
Vänligen försök igen.

Så här behandlas dina personuppgifter när du beställer en rapport

 

De personuppgifter du anger i formuläret för att beställa rapporter behandlas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att kunna skicka de beställda rapporterna till dig och för att kunna meddela eventuella problem med leveransen. Behandlingen sker med stöd av dataskyddsförordningen*, eftersom den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

 

När vi har hanterat din rapportbeställning tar vi bort personuppgifterna så att vi inte har aktiv tillgång till dem, men de sparas för back-up i upp till 5 veckor. Vår IT-driftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Ekonomistyrningsverket) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag att hantera vår IT-drift. Även vår webbdriftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Bazooka AB) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag åt oss. Eftersom myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen kan vi också komma att lämna ut uppgifterna vid en eventuell begäran om att få ta del av dem.

 

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning samt rätt att invända mot behandlingen. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (org.nr 202100-6412) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna, vilket innebär att vi ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Detta är myndighetens kontaktuppgifter:

E-postadress: registrator@vardanalys.se

Telefonnummer: 08-690 41 00

Postadress: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Box 6070 102 31 Stockholm

 

Om du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen är du välkommen att kontakta myndigheten enligt ovan eller myndighetens dataskyddsombud på följande e-postadress: dataskyddsombud@vardanalys.se.

 

*Artikel 6.1.e Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen).

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Vårdanalys har i denna studie frågat över 3300 personer om hur de väljer och vilken information de vill ha för att välja vårdcentral. Studien innehåller även en omfattande litteraturgenomgång kring patienters användning av vårdvalsinformation. Några av studiens slutsatser är:

  • Det finns ett brett folkligt stöd för att välja och kännedomen om möjligheten att välja är stor.
  • Allmänhetens val av vårdcentral baseras främst på geografisk närhet, väntetider och personalens bemötande. Betydligt färre har grundat sitt val på medicinsk kvalitet och vilket vårdutbud som vårdcentralerna erbjuder. Samtidigt finns det endast en begränsad mängd offentligt redovisad information om medicinska resultat.
  • Patienterna har hittat merparten av informationen de sökt efter. Men de saknar bland annat uppgifter om möjligheten att träffa samma läkare och om vårdcentralens hygien och renlighet.
  • För att kvalitetskonkurrens i vårdvalet ska fungera är det viktigt att allmänheten kan jämföra vårdcentralernas skillnader och likheter i kvalietet och utbud. Men många tycker inte att informationen gör det möjligt att jämföra vårdcentralerna.

Utifrån resultaten rekommenderar Vårdanalys att landstingen bör utveckla jämförbarheten i informationen och att de ser till att innehållet möter patienternas förväntningar. Landstingen har högt förtroende som avsändare av vårdvalsinformation men kan behöva tydliggöra sin roll ännu mer.

Dela sidan