Behovet av att satsa på primärvården har fått förnyad aktualitet de senaste åren. Men hur fungerar primärvården egentligen? I den här studien beskrivs viktiga dimensioner av primärvårdens verksamhet. Genomgången visar på geografiska skillnader när det gäller organisation, styrning och resultat. Även om det är svårt att peka på någon enskild framgångsmodell framstår hög kontinuitet och tillgänglighet som viktiga komponenter för att stärka produktiviteten och befolkningens förtroende för primärvården. Vår förhoppning är att studien kan tjäna som ett kunskapsunderlag för fortsatta diskussioner om hur primärvården kan stärkas.