Primärvårdens resurser, styrning och organisation

En jämförelse av villkor och förhållanden i primärvården i Danmark, Norge, Nederländerna och Storbritannien.

I denna promemoria redovisas fallstudier av primärvården i fyra länder: Danmark, Norge, Nederländerna och Storbritannien. Promemorian är ett underlag till Vårdanalys rapport En primär angelägenhet. Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum (Rapport 2017:3). Arbetet är utfört av professor Anders Anell vid Lunds universitet.

Dela sidan