Vård- och omsorgsanalys har regeringens uppdrag att utvärdera omställningen till en god och nära vård. I den här delrapporten kartlägger vi uppfyllelsen av de fyra mål om fast läkarkontakt och kontinuitet som regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner formulerat i överenskommelserna om en god och nära vård 2021 och 2022.

Målen ska nås senast vid utgången av 2022 och är följande:

  • Mål 1: Andelen i befolkningen som har en namngiven fast läkarkontakt i primärvård ska utgöra minst 55 procent.
  • Mål 2: En 20-procentig ökning av kontinuitetsindex till läkare samt kontinuitetsindex för patientens totala kontakter ska ha skett i primärvården i regionen.
  • Mål 3: För dem i befolkningen som bor på ett särskilt boende för äldre och som där får sin huvudsakliga hälso- och sjukvård ska andelen som har en fast läkarkontakt utgöra minst 80 procent.
  • Mål 4: En betydande ökning av kontinuitetsindex till läkare ska ha skett för personer i särskilt boende.

Slutsatser i korthet

  • Mål 1 är ur ett patientperspektiv inte uppfyllt och vi ser få tecken på förbättringar. Enligt våra senaste undersökningar har omkring 30 procent en fast läkarkontakt. Ur ett verksamhetsperspektiv är dock målet uppfyllt. Vårdcentralschefer uppger att mer än 55 procent av patienterna har en fast läkarkontakt men många primärvårdsläkare anser att de inte har förutsättningar för att ta det ansvar som rollen kräver.
  • Mål 2 är inte uppfyllt. Det baserar vi på uppgifter om olika kontinuitetsindex som omfattar drygt 80 procent av befolkningen. På nationell nivå ser vi ingen tydlig förbättring oavsett mått. Resultaten är relativt stabila men försämrades mellan juni 2021 och juni 2022. Kontinuitetsindex till läkare minskade med två procent under den perioden. Kontinuitetsindex för sjuksköterskor minskade med fem procent under samma period.
  • Mål 3 kan vi för närvarande inte kartlägga ur ett patientperspektiv, eftersom det saknas data. Men enkätundersökningar visar att personer på särskilt boende tycker att det har blivit svårare att få träffa läkare vid behov. Ur ett verksamhetsperspektiv saknas det tillförlitliga uppgifter för att säga om målet är uppfyllt. Men verksamheterna rapporterar att nästan alla personer i särskilt boende har en namngiven fast läkarkontakt och en namngiven fast vårdkontakt i kommunen. Även vårdcentralschefer anser i hög grad att de kan tillgodose behovet av läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården.
  • Mål 4 kan vi för närvarande inte kartlägga på grund av att det saknas data.

Läs mer: Tidigare rapporter om omställningen till en god och nära vård.

 

Läs

publikationen