Rapporten ger en sammantagen bild av att registren har utvecklats under satsningens gång, men att det även finns områden där utmaningar kvarstår.

Satsningen har bidragit till en kraftig utveckling av kvalitetsregistren – men utmaningar återstår för att nå de slutgiltiga målen. Av de sex konkreta effektmål som sattes för slutet av 2013 har två uppnåtts: målet om att presentera resultatdata till patienter och målet om att verksamhetschefer ska använda registren i förbättringsarbete. Men det återstår utmaningar och förbättringsområden på många områden, även där målen har uppnåtts.

Förutsättningarna för registren har förbättrats men det finns utvecklingsområden. Bland annat behöver registrens förmåga att samla information utan manuell inmatning utvecklas, och dubbelregistrering mellan exempelvis journaler och kvalitetsregister måste upphöra. Inom datakvalitet har satsningen bidragit med ökade resurser för utveckling, men många register har fortfarande en relativt låg täckningsgrad.

Satsningens styrning och organisation kan förbättras inom bland annat nedanstående områden:

  • Anslag – Många registerhållare upplever problem med att anslag tilldelas sent på året och ofta bara för ett år i taget.
  • Användning – Många tycker att satsningen lägger för mycket fokus på registrering och för lite fokus på faktisk användning av registerinformationen.
  • Registrens olika förutsättningar – Satsningens mål passar olika register olika bra. Exempelvis är det svårt för vissa register att uppnå en hög täckningsgrad medan andra utan problem kan nå full täckning.

Vårdanalys har också identifierat tre nyckelpunkter som är centrala utvecklingsområden för att nå den potential kvalitetsregistren har för förbättringsarbete i hälso- och sjukvården:

  1. Kvalitetsregisters roll i den samlade informationsinfrastrukturen. Systemen för till exempel journaler behöver integreras med kvalitetsregistren och bli del av ett samverkande it-system.
  2. Användningen av registerdata för förbättringsarbete i vården. Hittills har satsningen i hög utsträckning varit inriktad på att förbättra datakvalitet och öka inrapporteringen, snarare än att öka och förbättra användningen av registerdata.
  3. Utveckling av satsningen och förberedelse av vad som ska hända efter satsningen. Satsningen har varit positiv för utvecklingen av registren, men det finns anledning att finslipa målen inför satsningens sista del och förbereda hur arbetet ska fortgå när satsningen avslutas.