Statens och SKL:s satsning på Nationella Kvalitetsregister omfattar en finansiering om 1540 miljoner kronor över en femårsperiod.

Vårdanalys utvärderingsplan ska ligga till grund för en långsiktig och återkommande utvärdering av satsningen och syftar till att utvärdera hur alla länkar i kedjan av organisation, resurser och insatser har verkat för att nå satsningens syften och mål.

För att säkerställa att satsningens resurser används på ett effektivt sätt föreslår Vårdanalys också fördjupningar på tre särskilt viktiga utvecklingsområden:

  • Patientnytta: Hur kan patienterna få ut största möjliga nytta ur kvalitetsregistren?
  • Registren och styrning: Vilka förutsättningar, möjligheter och risker finns med att använda registren i styrningen av vården?
  • Vårddata 2.0: Vilka vägval står vården inför vid utvecklingen av informationsinfrastrukturen och vilken roll har kvalitetsregistren?

Vårdanalys ambition är att utvärderingen ska skapa värde för flera av satsningens intressenter:

  • Patienterna – ökad patientnytta och stärkt patientintegritet
  • Vårdens huvudmän – bättre underlag för styrning och kvalitetssäkring av hälso- och sjukvården
  • Professionerna – kvaliteten på registren stärks utifrån professionernas behov och att problem med exempelvis ökad administration och dubbelregistrering minskar
  • Forskningen – ett fokus på datakvalitet, förbättrad tillgänglighet till data och bättre redovisning av data
  • Regeringen – får bättre underlag för att fatta strategiska beslut och styra hälso- och sjukvården från ett nationellt perspektiv