Rapportomslag-2019-4

Olik eller ojämlik?

Skillnader i hur vård bedrivs och vilket resultat den uppnår behöver inte innebära att vården är ojämlik. Däremot ska omotiverade skillnader inte finnas. Vi har analyserat regionala skillnader i processer och resultat i graviditetsvårdkedjan och undersökt varför skillnader uppstår, om de är omotiverade och hur omotiverade skillnader kan minskas.

BESTÄLL

TRYCKT PUBLIKATION

  • Rapport: Olik eller ojämlik?
  • Artikel­nummer: Rapport 2019:4

Det är kostnadsfritt att beställa rapporter. Maximalt antal är 5 exemplar. Har du behov av fler exemplar eller andra frågor, kontakta registrator@vardanalys.se.

  • Nedan finner du information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du beställer rapporter.
Tack för din beställning!
En bekräftelse har skickats till e-postadressen du angav.
Något gick snett.
Vänligen försök igen.

För tillfället längre hanteringstid för rapporter

För tillfället kan det ta längre tid än normalt för oss att hantera och leverera rapportbeställningar. Alla rapporter finns även att läsa och ladda ner som pdf. Tack för tålamodet och för visat intresse för våra rapporter!

 

Så här behandlas dina personuppgifter när du beställer en rapport

 

De personuppgifter du anger i formuläret för att beställa rapporter behandlas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att kunna skicka de beställda rapporterna till dig och för att kunna meddela eventuella problem med leveransen. Behandlingen sker med stöd av dataskyddsförordningen*, eftersom den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

 

När vi har hanterat din rapportbeställning tar vi bort personuppgifterna så att vi inte har aktiv tillgång till dem, men de sparas för back-up i upp till 5 veckor. Vår IT-driftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Ekonomistyrningsverket) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag att hantera vår IT-drift. Även vår webbdriftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Bazooka AB) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag åt oss. Eftersom myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen kan vi också komma att lämna ut uppgifterna vid en eventuell begäran om att få ta del av dem.

 

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning samt rätt att invända mot behandlingen. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (org.nr 202100-6412) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna, vilket innebär att vi ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Detta är myndighetens kontaktuppgifter:

E-postadress: registrator@vardanalys.se

Telefonnummer: 08-690 41 00

Postadress: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Box 6070 102 31 Stockholm

 

Om du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen är du välkommen att kontakta myndigheten enligt ovan eller myndighetens dataskyddsombud på följande e-postadress: dataskyddsombud@vardanalys.se.

 

*Artikel 6.1.e Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen).

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Det finns omotiverade skillnader i graviditetsvårdkedjan som går att minska

Det finns väsentliga skillnader i processer och resultat mellan landsting och förlossningskliniker i flera delar av graviditetsvårdkedjan. Vår analys tyder på att skillnaderna bara i begränsad utsträckning beror på att patienterna har olika egenskaper och behov i olika delar av landet. Vi ser också att det finns flera påverkbara faktorer i vården som bidrar till att skillnaderna uppstår, till exempel vårdens styrning och organisering, kompetens och resurser samt sådant som lokala rutiner, praxis och vårdtraditioner. Det innebär att det finns omotiverade skillnader i graviditetsvårdkedjan som bör och kan utjämnas.

Inom flera av de områden vi studerat har nationella förbättringar skett. Framgångsfaktorer för förbättringar har varit en sammanhängande styrning och gemensamt mål, tillgång till aktuella data, tillgängliggjorda kunskapsstöd, stärkt professionell kompetens, strukturer för förbättringsarbete och motivation till förändring.

Förslag för att minska omotiverade skillnader

För att minska omotiverade skillnader behöver verksamheterna ha goda förutsättningar för att arbeta med lärande och förbättring. Verksamheterna behöver arbeta mot gemensamma mål, med rätt kunskapsstöd. Det är också viktigt att vården har de förutsättningar och verktyg som behövs för att erbjuda en personcentrerad vård.

Dela sidan