Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har haft i uppdrag att följa upp och analysera införandet av avgiftsfri mammografiscreening som trädde i kraft 2016. Målet med att ta bort avgiften var att öka andelen kvinnor som går på sitt mammografibesök, särskilt i grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar. För att bedöma om målet har uppnåtts har vi samarbetat med forskare vid Lunds universitet som har samlat in och analyserat statistik om deltagande i mammografiscreening två år före och två år efter reformen.

Våra slutsatser är följande:

  • Två år efter införandet av avgiftsfriheten har det genomsnittliga deltagandet förändrats marginellt – det har ökat med 0,3 procentenheter jämfört med åren före avgiftsfrihetens införande.
  • Även i socioekonomiskt utsatta grupper ser vi överlag små förändringar. I vissa grupper ser vi däremot en tydligare ökning av deltagandet, till exempel kvinnor med sociala ersättningar och bidrag och kvinnor från vissa länder.
  • Det är fortfarande stora skillnader mellan grupper vad gäller deltagande i mammografiscreening. Deltagandet är lägre i grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar och bland utrikes födda.
  • För att stärka deltagandet behövs riktade insatser till grupper som deltar i mindre utsträckning än andra. Det behövs också fortsatt uppföljning och utveckling av arbetssätten och tillgängligheten så att alla kvinnor ges likvärdiga möjligheter att gå på mammografiscreening.

Vi rekommenderar:

  • Alla regioner bör aktivt verka för ett högt och jämlikt deltagande i mammografiscreening och arbeta i enlighet med de nationella rekommendationer som finns.
  • Regeringen bör ge en lämplig aktör i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd om metoder för riktade insatser till svårnådda grupper.
  • Alla regioner bör ansluta sig till det nationella mammografiregistret.
  • Regeringen och regionerna bör behålla avgiftsfriheten men säkerställa en fortsatt uppföljning av deltagandet.

Läs mer

Här hittar du alla rapporter från vår uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa.

Bilagor till rapport 2020:12 Avgiftsfri mammografi

Datainsamling och analyser av deltagandet i mammografiscreening 2014-2018.

Metodbeskrivning (pdf-dokument)

Data (excel-dokument)