Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har haft i uppdrag att följa upp och analysera införandet av avgiftsfri mammografiscreening som trädde i kraft 2016. Målet med att ta bort avgiften var att öka andelen kvinnor som går på sitt mammografibesök, särskilt i grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar. För att bedöma om målet har uppnåtts har vi samarbetat med forskare vid Lunds universitet som har samlat in och analyserat statistik om deltagande i mammografiscreening två år före och två år efter reformen.

Våra slutsatser är följande:

  • Två år efter införandet av avgiftsfriheten har det genomsnittliga deltagandet förändrats marginellt – det har ökat med 0,3 procentenheter jämfört med åren före avgiftsfrihetens införande.
  • Även i socioekonomiskt utsatta grupper ser vi överlag små förändringar. I vissa grupper ser vi däremot en tydligare ökning av deltagandet, till exempel kvinnor med sociala ersättningar och bidrag och kvinnor från vissa länder.
  • Det är fortfarande stora skillnader mellan grupper vad gäller deltagande i mammografiscreening. Deltagandet är lägre i grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar och bland utrikes födda.
  • För att stärka deltagandet behövs riktade insatser till grupper som deltar i mindre utsträckning än andra. Det behövs också fortsatt uppföljning och utveckling av arbetssätten och tillgängligheten så att alla kvinnor ges likvärdiga möjligheter att gå på mammografiscreening.

Vi rekommenderar:

  • Alla regioner bör aktivt verka för ett högt och jämlikt deltagande i mammografiscreening och arbeta i enlighet med de nationella rekommendationer som finns.
  • Regeringen bör ge en lämplig aktör i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd om metoder för riktade insatser till svårnådda grupper.
  • Alla regioner bör ansluta sig till det nationella mammografiregistret.
  • Regeringen och regionerna bör behålla avgiftsfriheten men säkerställa en fortsatt uppföljning av deltagandet.

Bilagor till rapport 2020:12 Avgiftsfri mammografi

Datainsamling och analyser av deltagandet i mammografiscreening 2014-2018.

Metodbeskrivning (pdf-dokument)

Data (excel-dokument)