Vi har undersökt hur befolkningen i Sverige anser att hälso- och sjukvården fungerar och jämfört med svaren från befolkningen i tio andra länder. Syftet med undersökningen är att identifiera förbättringsområden i svensk hälso- och sjukvård ur befolkningens och patienternas perspektiv.

Drygt 2 500 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18 år och äldre svarade på den svenska delen av undersökningen. De flesta av svaren lämnades i slutet av februari eller i början på mars 2020, vilket innebär att undersökningen till stora delar genomfördes före covid-19-pandemin.

Informationen bygger på den internationella enkätundersökningen International Health Policy Survey (IHP), som genomförs varje år. I Sverige genomfördes undersökningen av SCB på uppdrag av Vård- och omsorgsanalys.

Här redovisar vi resultatet för ett urval av frågorna som ställdes i enkätundersökningen. Resultaten visas som grafik med en sammanfattande text. Du kan också läsa en kort summering av resultaten nedan. I mars 2021 redovisar vi den fullständiga rapporten med mer omfattande analyser av resultaten.

Gå till grafiken med resultaten

Resultaten i korthet

  • Sverige har en längre väntetid till vård som inte sker på akutmottagning på sjukhus, jämfört med de andra undersökta länderna.
  • Få personer i Sverige har avstått vård på grund av kostnader. Däremot är det fler som avstått tandvård.
  • Få i Sverige har en ordinarie läkare eller sjuksköterska de vanligtvis går till för sin vård. Däremot har de flesta en ordinarie mottagning de vanligtvis går till för sin vård.
  • En lägre andel personer i Sverige svarade att deras ordinarie läkare eller vårdpersonal alltid eller oftast känner till viktig information om deras medicinska historia, jämfört med de andra länderna i undersökningen.
  • Patienter som blivit inlagda på sjukhus i Sverige upplever att de varit delaktiga och bemötts professionellt och med respekt av vårdpersonalen. Men det finns brister i hur information överförs till den personalen på den ordinarie mottagningen efter utskrivning.
  • Patienter med kroniska sjukdomar i Sverige har i lägre grad än i de jämförda länderna fått olika typer av stöd från vården om att ta hand om sin sjukdom. De flesta av patienterna är dock nöjda med det stöd de fått som helhet.

Resultaten baseras på  The Commonwealth Fund’s 2020 International Health Policy Survey of adults in 11 countries. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har genomfört den svenska delen av undersökningen sedan 2014. Vissa år undersöks läkarnas syn på hälso- och sjukvården och vissa år befolkningens.

Våra rapporter från tidigare IHP-undersökningar

Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av Vård- och omsorgsanalys genomfört enkätundersökningen i Sverige. På uppdrag av The Commonwealth Fund har SSRS ansvarat för den internationella samordningen av undersökningen. Huvudsaklig finansiering av ”The Commonwealth Fund’s 2020 International Health Policy Survey of adults in 11 countries” kommer från The Commonwealth Fund. Följande organisationer är medfinansiärer: the Bureau of Health Information in New South Wales (Australien); Health Quality Ontario, the Canadian Institute for Health Information, and Ministère de la Santé et des Services sociaux (Kanada); Haute Autorité de Santé and Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (Frankrike); Institute for Quality Assurance and Transparency in Health Care (IQTIG) (Tyskland); the Dutch Ministry of Health and Scientific Institute for Quality of Healthcare at Radboud university medical center (IQ Healthcare) (Nederländerna); the Swedish Ministry of Health and Social Affairs and the Swedish Agency for Health and Care Services Analysis (Myndighetens för vård- och omsorgsanalys) (Sverige); the Swiss Federal Office of Public Health (Schweiz); The Health Foundation (Storbritannien).

Taggar

IHP