Caroline och Kajsa sitter vid ett bord och diskuterar.
Kajsa Hanspers, utredare, och Caroline Olgart Höglund, analyschef.

Caroline Olgart Höglund, analyschef vid Vård- och omsorgsanalys, berätta om myndighetens uppdrag!

– Vi följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Vårt arbete ska bidra till att förbättra och effektivisera vården, tandvården och omsorgen samt stärka patienternas och brukarnas ställning. Den långsiktiga inriktningen för vårt arbete baseras på våra tre analysområden som vi tagit fram i samarbete med vårt patient- och brukarråd: en personcentrerad vård och omsorg, en jämlik vård och omsorg samt effektiva vård- och omsorgssystem.

Kajsa Hanspers, du är utredare och har arbetat med analysplanen. Vad visar årets omvärldsanalys?

– Den visar att hälso- och sjukvård, tandvård och social omsorg överlag fungerar bra i Sverige, med exempelvis goda medicinska resultat i internationella jämförelser. Samtidigt finns flera utmaningar och förbättringsområden, till exempel brister i samordningen mellan olika huvudmän och vårdgivare och ett fortsatt behov av att utveckla och sprida arbetssätt som förbättrar personcentreringen. Det finns också behov av att undersöka hur vården och omsorgen kan bli mer effektiv och tillgänglig, och skapa så stort värde för patienter, brukare och samhället som möjligt med de resurser som finns.

– I ett internationellt perspektiv bidrar den svenska välfärdsstaten till ett jämlikt samhälle, men det finns utmaningar när det gäller jämlikheten i vården och omsorgen. Bland annat finns det socioekonomiska och geografiska skillnader i hälsoutfall och vårdutbud. En särskild utmaning är de grupper eller individer vars behov inte alltid kommer till hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kännedom, och för dem har vårdens och omsorgens kompensatoriska uppdrag stor betydelse. Det finns också ett behov av att stärka det förebyggande arbetet.

– Vi ser även att det just nu pågår en rad initiativ inom styrningen av hälso- och sjukvården – bland annat ökad statlig styrning, och det sker också förändringar i hur kunskapsstyrningen bedrivs.

Caroline och Kajsa diskuterar framför en hylla med rapporter.

Caroline Olgart Höglund – vad kommer myndigheten att fokusera på under året?

– Vi får ju löpande uppdrag från regeringen, men vår egeninitierade verksamhet kommer att bygga på de kunskapsluckor vi identifierat i omvärldsanalysen och där vi ser att vi kan bidra med ny kunskap och driva förändring. Bland annat kommer vi att driva projekt om patienters delaktighet i utvecklingen av vården, förebyggande arbete i socialtjänsten samt en uppföljning av kunskapsstyrningen. Vi kommer också att undersöka hanteringen av framtida behovs- och finansieringsutmaningar inom vården och omsorgen.


Läs Myndigheten för vård- och omsorgsanalys omvärldsanalys

Närbild på två personers händer.