Enkäter

Har du fått en enkät från oss? Här hittar du information om aktuella undersökningar som pågår just nu.

Vårdanalys undersökning om kompetensförsörjningen i socialtjänstens myndighetsutövning

Socialtjänstens handläggare spelar en central roll för att samhällets mest utsatta grupper ska få det stöd och bistånd de behöver. Vi på Vårdanalys hoppas att du som socialchef vill svara på en enkät om bemanningen inom socialtjänstens myndighetsutövning och kommunens möjligheter att säkerställa en ändamålsenlig kompetensförsörjning.

Dina svar kommer att ligga till grund för rekommendationer om hur regeringen, universitet och högskolor samt andra statliga myndigheter bäst kan bidra till en god tillgång till handläggare med rätt kompetens i alla delar av socialtjänstens myndighetsutövning. Frågan är central både med tanke på det svåra rekryteringsläget i dag och på diskussionerna om hur handläggarnas kompetens bäst kan säkerställas i framtiden, där utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03) har ett viktigt uppdrag.

Enkäten har samråtts med Sveriges Kommuner och Landsting enligt förordningen om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från kommuner och näringsidkare, SFS 1982:668. Den är frivillig att besvara och du som har fått en enkät får gärna ta hjälp av kollegor att besvara den.

Vi fokuserar på handläggare i socialtjänstens myndighetsutövning

Med myndighetsutövning menar vi socialtjänstens hantering av information, utredning och beslut om bistånd och insatser. Verkställighet och genomförande av insatserna ingår med andra ord inte i begreppet.

Du hittar mer information om projektet här:

En stärkt kompetensförsörjning inom vård och omsorg

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om studien

Enkäten genomförs av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i samarbete med Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator).

Indikator sköter allt det praktiska runt att skicka och administrera enkäten och sammanställa svaren:

E-post: joel.salomonsson@indikator.org
Telefon: 031-730 31 03

För frågor om undersökningen eller frågornas innehåll, kontakta projektledare Eva Hagbjer:
E-post: eva.hagbjer@vardanalys.se
Telefon: 08-690 41 37

Dela sidan