Enkäter

Har du fått en enkät från oss? Här hittar du information om aktuella undersökningar som pågår just nu.

Vårdanalys undersökning om befolkningens värdering av digitala vårdbesök

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) vill ta reda på hur befolkningen värderar olika former av digitala vårdbesök samt om och i så fall när man föredrar digitala vårdbesök framför fysiska vårdbesök. Det ger oss mer kunskap om hur digitala vårdbesök kan utformas utifrån befolkningens perspektiv.

Vårdanalys vill också undersöka om det finns skillnader mellan hur olika befolkningsgrupper värderar digitala vårdbesök, till exempel utifrån hälsotillstånd och ålder.

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i en rapport från Vårdanalys.

Du kan läsa mer om projektet här: Projektet Befolkningens värdering av digitala vårdbesök

Till vem har enkäten skickats?

Enkäten har skickats till sammanlagt 7 000 slumpmässigt utvalda personer. Urvalet består dels av 5 250 personer som är 16 år och äldre, dels 1 750 barn i åldrarna 0-15 år och deras vårdnadshavare. Urvalet är slumpmässigt hämtat från SPAR (Statens personadressregister). Sifo, som är ett oberoende undersökningsföretag, ansvarar för utskick, insamling och sammanställning av svaren på uppdrag av Vårdanalys. Ingen information kommer att kunna härledas till enskilda personer i den kommande rapporten.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om studien

Enkäten genomförs av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i samarbete med Sifo.

Har du frågor om undersökningens innehåll eller att lämna svar till Vårdanalys?

Kontakta projektledare på Vårdanalys, Ida Ahlin ida.ahlin@vardanalys.se eller ring 08-690 41 07

Har du frågor om att lämna svar till Sifo?

Kontakta projektledare på Sifo, Malin Grundqvist malin.grundqvist@kantarsifo.com eller ring Sifo på 020-25 25 27

För ytterligare frågor om hur Sifo värnar din integritet och dina svar vänligen ta kontakt med projektledaren för att även komma i kontakt med vårt dataskyddsombud.

Vårdanalys undersökning om kompetensförsörjningen i socialtjänstens myndighetsutövning

Socialtjänstens handläggare spelar en central roll för att samhällets mest utsatta grupper ska få det stöd och bistånd de behöver. Vi på Vårdanalys hoppas att du som socialchef vill svara på en enkät om bemanningen inom socialtjänstens myndighetsutövning och kommunens möjligheter att säkerställa en ändamålsenlig kompetensförsörjning.

Dina svar kommer att ligga till grund för rekommendationer om hur regeringen, universitet och högskolor samt andra statliga myndigheter bäst kan bidra till en god tillgång till handläggare med rätt kompetens i alla delar av socialtjänstens myndighetsutövning. Frågan är central både med tanke på det svåra rekryteringsläget i dag och på diskussionerna om hur handläggarnas kompetens bäst kan säkerställas i framtiden, där utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03) har ett viktigt uppdrag.

Enkäten har samråtts med Sveriges Kommuner och Landsting enligt förordningen om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från kommuner och näringsidkare, SFS 1982:668. Den är frivillig att besvara och du som har fått en enkät får gärna ta hjälp av kollegor att besvara den.

Vi fokuserar på handläggare i socialtjänstens myndighetsutövning

Med myndighetsutövning menar vi socialtjänstens hantering av information, utredning och beslut om bistånd och insatser. Verkställighet och genomförande av insatserna ingår med andra ord inte i begreppet.

Du hittar mer information om projektet här:

En stärkt kompetensförsörjning inom vård och omsorg

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om studien

Enkäten genomförs av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i samarbete med Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator).

Indikator sköter allt det praktiska runt att skicka och administrera enkäten och sammanställa svaren:

E-post: joel.salomonsson@indikator.org
Telefon: 031-730 31 03

För frågor om undersökningen eller frågornas innehåll, kontakta projektledare Eva Hagbjer:
E-post: eva.hagbjer@vardanalys.se
Telefon: 08-690 41 37

Dela sidan