Enkäter

Har du fått en enkät från oss? Här hittar du information om aktuella undersökningar som pågår just nu.

samtal mellan läkare och patient

Vårdanalys undersökning om primärvårdens bemanningssituation och arbetssätt

Det råder läkarbrist i primärvården, men trots det saknas heltäckande statistik över mängden heltidsarbetande läkare. Därför har vi på Vårdanalys skickat ut en enkät till verksamhetschefer i primärvården för att undersöka vårdcentralernas läkarbemanning och arbetssätt. Vi kommer sedan att ta fram rekommendationer om hur regering, myndigheter och landsting bättre kan bidra till en god tillgång till läkare i primärvården.

Vi har även regeringens uppdrag att utvärdera dels den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, dels regeringens satsning för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. För att primärvårdens verksamhetschefer ska slippa få flera parallella undersökningar har vi därför också ställt några frågor om hur samverkan kring utskrivningar fungerar i dag samt om landstingens stöd till vården av personer med kroniska sjukdomar har förändrats som en följd av satsningen.

Enkäten har samråtts med Sveriges Kommuner och Landsting. Den är frivillig att besvara och du som har fått en enkät får gärna ta hjälp av kollegor att besvara den.

Mer information om projekten som enkäten berör

En stärkt kompetensförsörjning inom vård och omsorg

Uppföljning av regeringens satsning på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar

Uppdrag att följa genomförandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om studien

Enkäten genomförs av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i samarbete med Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator).

Indikator sköter allt det praktiska runt att skicka och ta emot enkäter och sammanställa svaren:
E-post: aarika.soukka@indikator.org
Telefon: 031-730 31 26

För frågor om undersökningen eller frågornas innehåll, kontakta projektledare Eva Hagbjer:
E-post: eva.hagbjer@vardanalys.se
Telefon: 08-690 41 37

Dela sidan