Remissyttranden

Här hittar du Vårdanalys remissyttranden från 2016-2017. En remiss är ett regeringsförslag som skickas till myndigheter och organisationer för att de ska få lämna sina synpunkter på förslaget och belysa vilka konsekvenser förslaget kan få om det genomförs. I yttrandet redovisas myndighetens synpunkter på förslagen.

2017-11-29

Nästa steg mot en jämlik hälsa

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Nästa steg mot en jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU ...

2017-10-31

Ny dataskyddslag

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39, Ju2017/04264/L6).

2017-10-24

Kunskapsbaserad och jämlik vård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet "Kunskapsbaserad och jämlik vård” – SOU 2017:48, dnr 3076/2017.

2017-10-16

God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild (SOU 2...

2017-10-11

Läs mig!

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU 2017:21, S2017/02040/FST).

2017-10-02

För dig och för alla

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över delbetänkandet ”För dig och för alla” (SOU 2017:40, S2017/03374/FS).

2017-04-11

Nationell Läkemedelslista

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Departementspromemorian ”Nationell Läkemedelslista” (Ds 2016:44, S2017/00117/FS).

2017-02-24

Ökad insyn i välfärden

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62, S2016/06178/FS).

2017-02-24

Ordning och reda i välfärden

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78).

2016-11-30

Driftsformer för universitetssjukhus

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Ds 2016:28 Driftsformer för universitetssjukhus (S2016/05390/FS).

2016-11-30

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Ds 2016:29 Privata sjukvårdsfö...

2016-11-16

Hur står det till med den personliga integriteten?

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över delbetänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? En kartläggning a...