2023-08-30

En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen (Ds 2023:13) (S2...

2023-08-30

En uppväxt fri från våld – en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande öve...

2023-08-22

En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över förslaget En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanal...

2023-08-08

Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel (SOU 20...

2023-06-02

Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remiss...

2023-04-05

Långsiktig reglering av forskningsdatabaser

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över promemorian Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (dnr. U2022/04089).

2022-12-13

Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över lagrådsremissen...

2022-11-29

Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över departementspromemorian Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten (S...

2022-11-14

Nästa steg – ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer en ny socialtjänstlag

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remiss...

2022-11-14

Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över d...

2022-10-04

Vägen till ökad tillgänglighet

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Vägen till ökad tillgänglighet (SOU 2022:22, S2022/02635).

2022-06-13

Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Ökade möjligheter till användning av väl...