2022-12-13

Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över lagrådsremissen...

2022-11-29

Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över departementspromemorian Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten (S...

2022-11-14

Nästa steg – ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer en ny socialtjänstlag

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remiss...

2022-11-14

Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över d...

2022-10-04

Vägen till ökad tillgänglighet

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Vägen till ökad tillgänglighet (SOU 2022:22, S2022/02635).

2022-06-13

Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Ökade möjligheter till användning av väl...

2022-02-17

Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande öve...

2022-02-08

Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Börja med bar...

2022-01-28

Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Reglering av privata sjukvår...

2022-01-11

Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Öppna insatser utan samtycke

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Socialstyrelsens författningsförsl...

2021-12-22

Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över promemorian Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåt...

2021-10-06

Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över bet...