Styrelse

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys leds av en styrelse. Det är styrelsen som beslutar om den övergripande inriktningen på verksamheten, och om vilka rapporter som ska publiceras.

Styrelsens medlemmar utses av regeringen. I styrelsen ingår även generaldirektören.

Myndigheten och styrelsen har möjlighet att tillsätta särskilda expert- och referensgrupper för att få tillgång till nödvändig kunskap inom olika områden.

Medlemmar i myndighetens styrelse

Patient- och brukarrådet

Vid myndigheten finns ett särskilt patient- och brukarråd. Rådet har till uppgift att identifiera och lämna förslag på lämpliga områden för analys och granskning. Patient- och brukarrådet har även till uppgift att bistå myndigheten i arbetet med att identifiera patienternas, brukarnas och medborgarnas behov av information. Rådet består av företrädare för bland annat patient- och brukarorganisationer samt patientnämnder. Ledamöterna utses av myndighetens styrelse.

Medlemmar i myndighetens patient- och brukarråd