Organisation

Vårdanalys leds av en styrelse. Det är styrelsen som beslutar om den övergripande inriktningen på verksamheten, samt vilka rapporter som ska publiceras. Myndigheten har också ett patient- och brukarråd som identifierar och ger förslag på områden att granska. För den löpande verksamheten ansvarar generaldirektören.

Karin Nylén håller möte

Ordförande i styrelsen är professor Anders Anell och vice ordförande är professor Karin Tengvald. I styrelsen ingår även generaldirektören.

I syfte att få tillgång till nödvändig kunskap inom olika områden har myndigheten och dess styrelse möjlighet att vid behov tillsätta särskilda expert- och referensgrupper.

Rådgivande organ

Vid myndigheten finns ett särskilt patient- och brukarråd. Rådet har till uppgift att identifiera och lämna förslag på lämpliga områden för analys och granskning. Patient- och brukarrådet har även till uppgift att bistå myndigheten i arbetet med att identifiera patienternas, brukarnas och medborgarnas behov av information. Rådet består av företrädare för bland annat patient- och brukarorganisationer samt patientnämnder. Ledamöterna utses av myndighetens styrelse.

Dela sidan