Jean-Luc af Geijerstam framför bokhylla

Berätta, vad var det som gjorde att du ville till Vårdanalys?

Vårdanalys är en central aktör i den pågående utveckling som vården och omsorgen genomgår. Det är en förmån att få vara med i det arbetet!

Du är i grunden läkare, vilka utmaningar tar du med dig från dina tidigare erfarenheter?

Jag tar med mig det självklara i att det är i det enskilda patientmötet som det riktigt viktiga händer. Samtidigt ser jag att patienten och läkaren eller vem det nu än är, också är en del av någonting större.

Som läkare har du god insyn i sjukvården, men Vårdanalys arbete omfattar även socialtjänst. Hur ser du på det?

Oavsett vilket område det gäller handlar det i slutändan om individer och om ömsesidig respekt. Med det personcentrerade och vetenskapliga perspektivet som Vårdanalys har är det väldigt ofta som de två områdena går samman och som det går att lära av varandra.

Hur ser du på vården och omsorgen i framtiden? Vilka förändringar behöver vi jobba mot?

Vården och omsorgen i Sverige står inför stora utmaningar med till exempel en allt högre andel äldre och ökad förekomst av kronisk sjukdom. Nyckeln är att på ett mycket bättre sätt än idag skapa förutsättningar för patienter och brukare att vara delaktiga och medskapande i sin egen vård och omsorg. På individnivå, i det enskilda mötet, har personcentrering kommit långt men strukturerna runt omkring behöver stödja målet vilket inte alls är lika självklart.

Vad kan Vårdanalys göra?

Vårt uppdrag är att ta fram kunskapsunderlag och analyser med en konstruktiv ansats och på det sättet bidra till att driva på utvecklingen av vården och omsorgen. Vi behöver också jobba på de tydliga mål vi har i Sverige om att vården ska vara jämlik. Det finns fantastiska möjligheter, men de ska komma alla till del. De starka grupperna ska få förbli starka och fortsätta driva på, men utvecklingen måste också komma de svagare till gagn, de som kanske inte står i första ledet. Det är något jag känner starkt för!