En bil på en slingrande väg genom snötäckt skog

Omvärldsanalys och dialog med patient- och brukarrådet styr inriktningen för vårt analysarbete

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys arbetar både med egeninitierade uppdrag och regeringsuppdrag. För att välja ut vilka egeninitierade projekt vi ska prioritera utgår vi från en omvärldsanalys och arbetar i nära dialog med vårt patient- och brukarråd.

I omvärldsanalysen tittar vi på

 • globala trender
 • övergripande trender och förändringar i Sverige
 • förändringar och utmaningar i hälso- och sjukvården och socialtjänsten
 • pågående nationella initiativ från staten
 • nya lagar, förslag och utredningar som påverkar patienter och brukare.

Utifrån omvärldsanalys och dialogen med vårt patient- och brukarråd, identifierar vi övergripande områden där vi vill bidra långsiktigt. Ett analysområde kan prioriteras om det uppfattas som angeläget ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv och vi bedömer att det kommer att vara betydelsefullt för beslutsfattare på ett till fem års sikt.

Vår huvudsakliga inriktning under 2020

Våra tre övergripande analysområden under 2020 kommer att vara

 • en personcentrerad vård och omsorg som utgår från patienternas och brukarnas förutsättningar, behov och resurser
 • en jämlik vård och omsorg utan omotiverade skillnader
 • effektiva vård- och omsorgssystem för en god vård och omsorg.

Inom de tre analysområdena kommer vi att fokusera på en gemensam fråga: hur den nationella uppföljningen kan utvecklas. Samtliga tre analysområden rör alla sektorer som vi verkar inom: hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten.

2020 års analysplan bygger vidare på de tidigare analysplanerna och på myndighetens strategiska plattform.

Ladda ner och läs Analysplan 2020

För att få löpande information från oss: prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vårdanalys strategiska plattform

 

Vårdanalys strategiska plattform. Beskrivning i text finns under figuren.

Vision – detta verkar vi för:

 • En god vård och omsorg som patienter, brukare och medborgare känner förtroende för

Vår roll – detta bidrar vi med:

 • Policyrelevanta kunskapsunderlag och rekommendationer om vårdens och omsorgens funktionssätt och styrning

Vår verksamhet – detta gör vi:

 • Utvärderingar av reformer och satsningar
 • Problembaserad analys och granskning
 • Strukturerade jämförelser

Vägledande principer – så arbetar vi:

 • Patientens, brukarens och medborgarens perspektiv
 • Oberoende analys
 • Konstruktiv analys
 • Vetenskapligt förhållningssätt
 • Kommunikativt arbetssätt