Vi följer inte bara upp och analyserar hälso- och sjukvården och tandvården, utan även omsorgen. Det som står i fokus i allt vårt arbete är patient-, brukar- och medborgarperspektivet. Inom omsorgen granskar vi till exempel den sociala barn- och ungdomsvården, kompetensförsörjningen i socialtjänsten samt missbruks- och beroendevården.

Se generaldirektör Jean-Luc af Geijerstam berätta om vårt arbete med omsorgen.

Pågående projekt

Just nu arbetar vi bland annat med de här projekten inom omsorgen:

  • Samordnad hälso- och sjukvård och socialtjänst ur ett ungdomsperspektiv – hur fungerar samordningen mellan verksamheter för barn och ungdomar med psykiska och sociala problem?
  • Konsekvenser av covid-19-pandemin för socialtjänstens verksamheter inom individ- och familjeomsorgen – hur har pandemin påverkat de mest utsatta i samhället, till exempel de som lever i socioekonomiskt utsatta områden?
  • Individens behov i centrum, IBIC, som arbetssätt för att anpassa socialtjänsten efter individens behov, förutsättningar och önskemål – har det bidragit till att göra kommunernas arbete och dokumentation mer systematisk och jämlik?
  • Ledarskap i kommunalt finansierad vård och omsorg – hur ser förutsättningarna för ledarskap ut och hur kan olika aktörer samverka på ett effektivt sätt för att rekrytera och behålla personer med rätt kompetens?
  • Digitaliseringen inom äldreomsorgen – har den bidragit till en verksamhetsutveckling med kvalitet, effektivitet och den äldre i fokus?

Läs mer

Pågående projekt inom omsorg och socialtjänst

Publicerade rapporter inom omsorg och socialtjänst

Prenumerera på nyhetsbrev

För att få nyheter från oss: prenumerera på vårt nyhetsbrev