Utredarna Erik Antonsson, Kerstin Gunnarsson och Peter Nilsson står leende i en korridor.

Erik Antonsson, Kerstin Gunnarsson och Peter Nilsson är utredare vid Vård- och omsorgsanalys och arbetar med befolkningspanelen.

– Panelen ger oss en möjlighet att fånga många perspektiv i våra analyser. I befolkningspanelen ingår personer i alla åldrar över 18 år, med olika bakgrunder och från alla delar av Sverige, säger Peter Nilsson. Det innebär att vi kan ta fram bättre kunskapsunderlag till beslutsfattare, som verkligen grundar sig på befolkningens erfarenheter av vården och omsorgen.

– För oss är det också ett snabbt och effektivt sätt att få svar på väldigt specifika frågor om hälso- och sjukvården samt omsorgen. Tack vare att vi har information om deltagarnas bakgrund kan vi göra riktade undersökningar om specifika områden och frågeställningar. Vi märker på svarsfrekvensen att engagemanget i frågorna är stort, säger Erik Antonsson.

– Utifrån de svar vi får av panelen kan vi också bättre utforma vår analysplan där vi bestämmer vilka projekt vi ska arbeta med under året och de bidrar till att utveckla våra analysmetoder, säger Kerstin Gunnarsson.

Den 13 juni publicerar Vård- och omsorgsanalys rapporten Redo för framtiden? som analyserar hur det offentliga åtagandet i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen kan utvecklas under de kommande decennierna. Den bygger bland annat på befolkningspanelens svar kring vilka förväntningar man har på hälso- och sjukvården framöver.

– Tack vare att vi har kunnat ställa exakta frågor direkt till befolkningen har vi kunnat få en väldigt tydlig och aktuell bild av deras erfarenheter och förväntningar framåt. Det är en viktig pusselbit när beslutsfattare ska ta frågan vidare, avslutar Peter Nilsson.

Fakta om Vård- och omsorgsanalys och befolkningspanelen

  • Myndigheten för vård- och omsorgs­analys har till uppgift att ur ett patient-, brukar- och medborgar­perspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjuk­vård, tandvård och omsorg.
  • Befolkningspanelen består av cirka 8 000 personer i åldern 18 år och äldre.
  • Rekrytering till panelen sker löpande och deltagarna bjuds in slumpmässigt genom postutskick till de adresser som finns registrerade i Statens personadressregister.
  • Deltagarna loggar in med BankID och panelen administreras via en säker teknisk lösning som gör att vi kan ställa frågor om till exempel hälsa och personliga erfarenheter av hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst.
  • Baserat på deltagarnas bakgrundsfaktorer kan vi göra riktade undersökningar för att analysera specifika områden och frågeställningar.

För frågor om befolkningspanelen, kontakta befolkningspanel@vardanalys.se.

Frågor och svar för dig som är medlem i befolkningspanelen.