Linda Hörnqvist.

Linda Hörnqvist har varit projektledare för undersökningen.

Vad är välfärdsteknik?

– Välfärdsteknik är digital teknik som kan användas som stöd för brukare, närstående och personal. Det kan till exempel vara mobila trygghetslarm, trygghetskameror och läkemedelsautomater.

Ni har undersökt personalens och de äldres syn på välfärdsteknik – hur har ni gjort det?

– Bland annat har vi skickat enkätundersökningar till äldre men vi har gjort också hembesök hos äldre som använder välfärdsteknik och intervjuat personal, chefer och verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen.

Vad säger de äldre?

– Undersökningen visar att äldre generellt är positiva till digital teknik. De som har egen erfarenhet av att använda välfärdsteknik är de som är mest positiva.

– Nio av tio tror att tekniken kan ha stor eller viss nytta för att äldre ska känna sig trygga och säkra i sitt hem – det är den största potentiella nyttan man ser. Ökad självständighet och stöd i att sköta sin hälsa är också fördelar som lyfts.

– Men många ser en risk för att teknik ska ersätta önskad kontakt med människor och leda till ensamhet.

Och vad innebär välfärdstekniken för personalen inom äldreomsorgen?

– Även personal i äldreomsorgen ser överlag positivt på välfärdsteknik, men lyfter också att den kan medföra en ökad stress och arbetsbelastning. Vi ser att det är viktigt att personalens erfarenheter och synpunkter tas tillvara när man fortsätter att utveckla tekniken, och personalen behöver få tid till utbildning.

Vad är viktigt att göra framåt?

– Välfärdstekniken behöver utgå från individens behov och förutsättningar. Det behöver säkerställas i den fortsatta utvecklingen och där ser vi att både regering och kommuner har en roll.

– När det gäller personalens perspektiv bör kommunerna stärka arbetsmiljöperspektivet och involvera personalen mer i införandet av välfärdstekniken.

– På ett nationellt plan bör regeringen ta ett tydligare ansvar för en kunskapsbaserad utveckling av välfärdsteknik och påskynda arbetet med att ta fram enhetliga krav på och standarder för välfärdsteknik.

–En annan viktig del för att realisera välfärdsteknikens potentialen är den digitala infrastrukturen som behöver vara utbyggd och tillgänglig i hela landet.


Läs rapporten: Digital potential. Utvärdering av satsningen på digital teknik i äldreomsorgen.

Omslag till rapport 2023-6