Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har till uppgift att ur ett patient-, brukar-, och medborgarperspektiv följa upp hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg. Det är från detta perspektiv som myndigheten yttrar sig.

Vi delar utredningens uppfattning att det är viktigt att information om patienter kan överföras på ett effektivt och säkert sätt både inom Sverige och inom EU/EES, för att patienter ska få en god och säker vård. En grundläggande förutsättning för det är att de digitala systemen är kompatibla sinsemellan, med uppfyllda krav på säkerhet och integritet. Vår uppfattning är att en ökad nationell samordning och styrning behövs för att tillgodose detta. Detta är också något som vi har lyft fram i flera rapporter, bl.a.  Digital potential (2023:6), Genvägen till ökad precision (2021:5), Innovation efter funktion (2020:10) och Gränslösa möjligheter, gränslösa utmaningar (2019:5).  Vi ser därför positivt på förslaget att E-hälsomyndigheten ska utveckla och förvalta den infrastruktur som krävs, och hantera de personuppgifter som är nödvändiga. Vi ser också positivt på att E-hälsomyndigheten får i uppdrag att utveckla en digital samtyckestjänst där patienter kan lämna och överblicka sina samtycken.

Vi noterar att utredningen inte föreslår några bestämmelser som konkret anger vilka personuppgifter som får behandlas enligt den föreslagna förordningen, utan att det ska styras av ändamålsbestämmelsen. Vi anser att det i den fortsatta beredningen behöver bli tydligt vilka personuppgifter som vid varje given tidpunkt omfattas och hur patienterna ska få full insyn i vad ett samtycke att dela dessa uppgifter innebär. Det behöver även tydliggöras att patienter även ska kunna återkalla sitt samtycke via den tjänsten. Det är också viktigt att de digitala systemen för samtyckesförfarandet såväl som för informations­­delningen överlag är användarvänliga, enhetliga och robusta, och inte skapar onödig administrativ belastning för vårdpersonalen.


Beslut om detta yttrande har fattats av stf. generaldirektören Catarina Eklundh Ahlgren. I den slutliga handläggningen har analyschefen Caroline Olgart Höglund, projektdirektören Johan Strömblad och juristen Ellen Ringqvist deltagit. Utredaren Linda Hörnqvist har varit föredragande.