Myndigheten för vårdanalys ställer sig bakom promemorians huvudförslag. Myndigheten delar bedömningen att det sannolikt finns fördelar med att samla folkhälsofrågorna under en myndighet för att skapa tydlighet och effektivitet kring de uppgifter som i dag fördelas mellan tre myndigheter. I promemorian beskrivs åtgärden som en del av en stegvis utveckling av myndighetsstrukturen inom vård- och omsorgsområdet.

Det måste emellertid riktas viss kritik mot bristande analys och problembeskrivning. Väsentliga delar lämnas obehandlade, bland annat frågan hur problem kring kompetensförsörjning ska lösas och förutsättningarna att bedriva en effektiv verksamhet med lokalisering på två orter. Bilden av hur myndighetsstrukturen på vård- och omsorgsområdet kommer att se ut framöver framstår också som oklar. Vård- och omsorgsutredningen pekade på behovet av renodling och effektivisering av sektorns myndigheter för att ytterst möta medborgarnas krav och behov. Vårdanalys anser att det är mycket angeläget att möta dessa intressen. Det är emellertid svårt att ta ställning till om målen uppnås och på vilket sätt helheten förbättras utifrån de olika åtgärder som nu vidtas.

Ladda ner bilagor

LADDA NER

Remissyttrande