Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har enligt förordningen (2010:1385) till uppgift att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg. Det är också utifrån dessa perspektiv Vårdanalys yttrande tar sin utgångspunkt.

Vårdanalys tillstyrker utredningen förslag som vi menar stärker förutsättningarna för en trygg och säker utskrivning från sluten vård. Som utredningen framhåller är detta av stor betydelse för patienterna, men skapar också förutsättningar för ett mer effektivt resursutnyttjande. Den föreslagna modellen ger patienter och närstående större möjlighet till delaktighet och inflytande.

Utredningen föreslår bl.a. att skyldigheten att upprätta en vårdplan i dess nuvarande form avskaffas och att befintlig bestämmelse om samordnad individuell plan i stället skall tillämpas i planeringsarbetet. Vårdanalys vill här framhålla att kunskapen om arbetet med samordnade individuella planer och dess effekter är ytterst begränsad. Det är mycket angeläget att bygga upp sådan kunskap.

Mycket talar också för att det även behövs ändamålsenligt stöd för att utveckla arbetet med samordnade individuella planer. Vårdanalys vill särskilt understryka behovet av att följa upp och utvärdera den föreslagna reformen ur ett patient- och brukarperspektiv samt att en sådan uppföljning bör initieras tidigt för att följa implementeringen och kunna identifiera eventuella behov av ytterligare stöd och justeringar.

Beslut om detta yttrande har fattats av myndighetschefen Fredrik Lennartsson.

Ladda ner bilagor

LADDA NER

Remissyttrande