Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har enligt sin instruktion till uppgift att ur ett patient-, brukar-, och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg. Det är utifrån dessa perspektiv som Vårdanalys yttrande tar sin utgångspunkt.

Sammanfattningsvis ser Vårdanalys positivt på de förslag som utredningen lägger fram avseende en ökad koncentration av den högspecialiserade vården. Utredningen presenterar relevanta argument för att koncentrera vården och vår uppfattning är att förslagen kan skapa förutsättningar för en mer jämlik tillgång till högspecialiserad vård, bättre vårdresultat och ett mer effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser. Vi ser särskilt positivt på att patientens bästa är den centrala utgångspunkten för de förslag som läggs.

Vårdanalys tillstyrker förslaget på en ny kunskaps- och beslutsstruktur för nivåstruktureringen av den högspecialiserade vården. Myndigheten ställer sig bakom förslagen om att Socialstyrelsen ska ansvara för den nationella högspecialiserade vården och att landsting/regioner ska ansvara för den regionala högspecialiserade vården. För att utredningens förslag ska få fullt genomslag och ske inom rimlig tid förutsätts dock väl utvecklade processer för beslutsfattande och införande av regional högspecialiserad vård. Vårdanalys vill därför betona betydelsen av att effektiva beslutsfunktioner med mandat att besluta om regional högspecialiserad vård etableras. Det är i sammanhanget viktigt att säkerställa att erfarenheterna från Rikssjukvården och Regionala cancercentrum tas till vara i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Bristande samordning av vården och avsaknaden av helhetsansvar för patienten utgör, precis som utredningen påpekar, ett stort problem i svensk hälso- och sjukvård. Därför är det av stor betydelse att säkerställa välfungerande vårdkedjor för de patienter som har behov av högspecialiserad vård, även i de fall då exempelvis det egna landstinget inte ansvarar för den högspecialiserade vården. Vårdanalys vill i sammanhanget betona vikten av att kompetens kring diagnostik och eftervård bibehålls och utvecklas lokalt. Även om en nationell och regional nivåstrukturering genomförs i en större skala kommer fortfarande huvuddelen av omhändertagandet av patienten att ske på lokal nivå.

Vårdanalys tillstyrker förslaget om att tillsätta en särskild utredning av akutsjukvårdens organisation och transportsystem. Konsekvenserna av en omfattande koncentration blir svårare att förutsäga utan att det är klarlagt hur det påverkar akutuppdraget. Vårdanalys uppfattar dessutom att utredningens förslag relaterar till flera andra aktuella frågor och initiativ inom hälso- och sjukvården, exempelvis utredningen om en ny läns- och landstingsindelning (Fi 2015:09) och förslagen som presenteras i utredningen om ett effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården (SOU 2016:2). Vårdanalys vill därför peka på behovet av att samlat analysera konsekvenserna av utredningens förslag och övriga närliggande initiativ och förslag, och utifrån det utforma en sammanhållen strategi för vårdens framtida organisering.

Vårdanalys delar utredningens bedömning att det är angeläget att en reform åtföljs av en utvärdering, och ser positivt på den roll som myndigheten föreslås ha avseende att följa reformens genomförande ur ett patient- och samhällsperspektiv.

Beslut om detta yttrande har fattats av tillförordnade myndighetschefen Christofer Montell. Utredaren Carl Lundgren har varit föredragande.