4.1 En uppgiftsskyldighet bör regleras i socialtjänstlagen

Vård- och omsorgsanalys tillstyrker förslaget, med följande medskick.

De uppgifter som utföraren ska lämna ut är enligt förslaget sådana som socialnämnden behöver för kvalitetssäkring, administration, uppföljning och utvärdering samt uppgifter som nämnden behöver för att erbjuda en fast omsorgskontakt. Vi menar att den sistnämnda informationen om en fast omsorgskontakt är en del av de uppgifter som nämnden behöver för kvalitetssäkring och uppföljning och därför bör kunna strykas från föreslagen lydelse. Vår tolkning är att det är den enskilde utföraren som erbjuder den äldre en fast vårdkontakt och att socialnämndens uppgift är att säkerställa att den äldre fått erbjudandet om en fast vårdkontakt. Att säkerställa erbjudandet borde då kunna ske med hjälp av de uppgifter som nämnden behöver för kvalitetssäkring.

Förslaget gäller verksamhet enligt socialtjänstlagen. Vi anser att det är angeläget att även lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS omfattas. Behovet av att skapa förutsättningar för uppföljning och kvalitetssäkring är lika stort i verksamheter inom LSS.


Beslut om detta yttrande har fattats av stf generaldirektören Catarina Eklundh Ahlgren. I den slutliga handläggningen har juristen Eva Bucksch och utredaren Eva Hagbjer deltagit. Projektdirektör Marianne Svensson har varit föredragande.