Symboler för vård och omsorg.

I uppdraget ingår att analysera hur vården och omsorgen fungerar samt granska hur effektiva statens åtaganden och verksamheter är på området. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska också bistå regeringen med underlag och rekommendationer för effektivisering av statlig verksamhet och styrning.

Myndigheten ska kontinuerligt följa och utvärdera den information som vården och omsorgen lämnar till den enskilda patienten, brukaren och medborgaren. Analysen ska särskilt gälla innehåll, kvalitet och ändamålsenlighet samt hur tillgänglig informationen är.

Utöver det ska Myndigheten för vård- och omsorgsanalys på regeringens uppdrag utvärdera effekterna av statliga reformer och initiativ.

I myndighetens uppdrag ingår även att bedriva omvärldsbevakning och genomföra internationella jämförelser. Här kan du läsa mer om vårt internationella arbete.

Från det att myndigheten bildades 2011 och till 30 juni 2015 var uppdraget att ur ett patient- och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvården, tandvården och i gränssnittet mellan vården och omsorgen. 1 juli 2015 utvidgades uppdraget till att omfatta hela socialtjänstens område och de verksamheter som bedrivs med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade med mera.

Från december 2020 använder vi kortnamnet och logotypen Vård- och omsorgsanalys (tidigare Vårdanalys).