Befolkningens samlade behov av hälso- och sjukvård och äldreomsorg väntas bli allt större under de kommande decennierna. Andelen av befolkningen 75 år eller äldre förväntas exempelvis öka med 28 procent till år 2040. I takt med en allt högre levnadsstandard ökar också förväntningarna på vad hälso- och sjukvården och äldreomsorgen ska kunna leverera. Vi har undersökt förutsättningarna och möjligheterna att behålla dagens omfattning av det offentliga åtagandet fram till 2040.

– Vi ser att fyra av fem i befolkningen förväntar sig att äldreomsorgen ska tillgodose befolkningens behov i minst lika stor utsträckning som i dag. Samtidigt bedömer många kommuner att de själva inte klarar finansieringen och kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen till år 2040, givet dagens förutsättningar, säger Johan Frisk, utredare vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Nästan alla regioner bedömer att hälso- och sjukvården skulle kunna tillgodose de samlade vårdbehoven hos befolkningen i samma utsträckning som i dag till år 2040 – om resurserna används effektivare. Bara drygt två av fem kommuner gör samma bedömning när det gäller äldreomsorgen. Rapporten belyser hur till exempel digitalisering, personcentrering och prevention kan bidra till att använda resurserna mer effektivt. För att hantera de framtida utmaningarna krävs nu att flera aktörer tillsammans ser över förutsättningarna för att kunna möta den växande befolkningens behov och förväntningar.

– Det är alltid svårt att säga exakt hur det kommer att se ut i framtiden. Men vår förhoppning är att den här rapporten kan utgöra ett underlag till fortsatta diskussioner i staten, regionerna, kommunerna och i samhället i stort om det offentliga åtagandet och det nödvändiga förändringsarbetet, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Läs rapporten Redo för framtiden? Analys av hur det offentliga åtagandet i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen kan utvecklas till år 2040

Publicerad: 2024-06-13