Carl Lundgren

Nyhet 2023-11-30

Socialstyrelsen hade under åren 2020–2022 i uppdrag att fördela utvecklingsmedel och erbjuda kompetensstöd till kommuner, regioner och ideella organisationer i deras arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Vi har på regeringens uppdrag analyserat och bedömt hur uppdraget har bidragit till måluppfyllelse. Målen för uppdraget var självförsörjning av baskunskaper, likvärdighet och det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Carl Lundgren har varit projektledare för uppdraget.

Vad har medlen betytt för utvecklingsarbetet i kommuner, regioner och ideella organisationer?

– De anser att medlen har varit viktiga och bidragit till både kompetens- och kvalitetsutveckling i arbetet, och att de inte skulle ha nått samma resultat utan dem. Men det har varit svårt för dem att planera eftersom regeringens besked om tilldelning av medlen kommit sent. Många kommuner och regioner förväntade sig också att det skulle bli en fortsättning under 2023 även om uppdraget var tidsbegränsat. Ideella organisationer kan ansöka om ett annat statsbidrag från och med 2023.

Vad blir effekterna av att uppdraget om utvecklingsmedel och kompetensstöd inte fortsätter?

– Det är för tidigt att se effekterna men vi ser att vissa kommuner och regioner redan planerar att dra ner på utvecklingsarbetet. Det är viktigt att regeringen skapar goda planeringsförutsättningar för kommuner och regioner. Vi rekommenderar därför regeringen att verka för ett helhetsperspektiv och en långsiktighet i styrningen och finansieringen av området framåt. Men kommuner och regioner behöver också se till att det finns en långsiktig planering, och de behöver säkerställa att utvecklingsprojekt som har visat sig ge goda resultat övergår i ordinarie strukturer.

Har målen med uppdraget uppnåtts?

– Vi ser att uppdraget har bidragit till kompetensutveckling. Vissa har utbildat personalen själva medan andra har tagit in externa utbildare. När det gäller regionernas och kommunernas självförsörjning av baskunskaper beror det lite på hur självförsörjning tolkas. Men med en bredare tolkning, där kompetensen att utbilda inte måste finnas internt, bedömer vi att en större del av det som gjorts har bidragit till självförsörjning av baskunskaper. Vi tycker att det viktigaste är att personalen har kunskap, medan det har mindre betydelse om de ger all kompetensutveckling själva eller tar in externt stöd.

– Vi ser även att uppdraget har begränsade möjligheter att påverka målet om likvärdighet, alltså att våldsutsatta ska få stödet de behöver, av likvärdig kvalitet, oavsett var de bor. Även om utvecklingsmedlen har använts på ett mer likvärdigt sätt, saknas data för att bedöma om likvärdigheten i kvalitet och tillgången till stöd har ökat. Dessutom finns det skillnader i förutsättningar i landet som är svåra att kompensera för med ett uppdrag av den här karaktären. Det gäller till exempel personalförsörjning och politiska prioriteringar.

Och målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra?

–Vi ser att uppdraget har bidragit till flera av målen i den nationella strategin, exempelvis till förbättrad kunskap och upptäckt. Men det här uppdraget är en av många pusselbitar som ska bidra till det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Vi ser att det behövs bättre möjligheter att följa upp utvecklingen inom det här området. Det handlar bland om att det behövs fler indikatorer för att följa det arbete som görs och kvaliteten i arbetet.

Läs rapporten Medel mot våld. Måluppfyllelsen för utvecklingsmedel och kompetensstöd till arbete mot våld i nära relationer.