Ensam ungdom som går upp för en trappa

Nyhet 2023-11-30

Den som är utsatt för hedersrelaterat förtryck utsätts för påtryckningar och våld av sin familj eller av släkt och vänner. Det kan handla om kontroll eller begränsningar i vardagen eller allvarligt psykiskt och fysiskt våld. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag samlat in erfarenheter från personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck, och undersökt om socialtjänstens stöd och insatser kan bli bättre. I arbetet med rapporten har myndigheten bland annat intervjuat 20 personer som utsatts för hedersförtryck och har erfarenheter av socialtjänstens insatser, samt 30 personer som arbetar inom socialtjänsten. Rapporten grundas även på en fördjupad analys av det regelverk som styr socialtjänstens arbete.

Rapporten visar att nästan alla de utsatta, i synnerhet de under 18 år, varit rädda för att söka hjälp. Det handlar framför allt om oro inför vad som ska hända när deras familjer får veta att de tagit kontakt med socialtjänsten. Många har också upplevt att socialtjänsten inte förstått dem och arbetat för familjeåterförening mot deras vilja, samt att socialtjänsten släppt kontakten alltför snabbt.

Även socialtjänsthandläggarna beskriver att de kan vara osäkra på vilka frågor som ska ställas till den utsatta under förhandsbedömningen och utredningen. De bekräftar att kontakten med den utsattas familj är svår och potentiellt riskfylld, men beskriver att de är begränsade av regelverket som tvingar dem att informera vårdnadshavarna om kontakten med socialtjänsten.

– Socialtjänsten behöver mer kompetens för att bedöma risker och behov inom hedersrelaterat våld och förtryck. Men barn som utsätts för hedersförtryck behöver också få en starkare ställning i förhållande till vårdnadshavarna i socialtjänstens processer, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten visar att flera delar av socialtjänstens stöd- och vårdkedja behöver stärkas för att utsatta ska få det stöd och den hjälp som de har rätt till. Insatserna behöver bli mer omfattande och stödet mer långsiktigt. Bland annat handlar det om psykosocialt stöd för att hantera psykisk ohälsa och känslor av ensamhet.

– När någon del av stöd- och vårdkedjan brister riskerar den utsatta att föras tillbaka till våld och förtryck, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Vi ser att det behövs åtgärder på både nationell och lokal nivå, bland annat utredningar av det rättsliga skyddet för den utsatta, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Läs rapporten Bära eller brista. Erfarenheter av socialtjänstens stöd vid hedersrelaterat våld och förtryck