Vi har i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa, och att analysera utvecklingen på området flickors och kvinnors hälsa. Har satsningen bidragit till att förlossningsvården har utvecklats och anpassats till flickors och kvinnors vårdbehov? Finns det områden där den medicinska kvaliteten och riktlinjer behöver utvecklas?

I uppdraget ingår även att göra en analys av utvecklingen inom hälso- och sjukvård för flickor och kvinnor på ett bredare sätt än tidigare.

­‒ Vi vill ge en mer heltäckande bild av området än bara kopplat till reproduktiv hälsa och graviditet, som är de områden som ofta lyfts när det gäller flickors och kvinnors hälsa, säger Ylva Kalin, utredare vid Vård- och omsorgsanalys.

‒ Vilka diagnoser och tillstånd är det egentligen som bidrar mest till flickors och kvinnors ohälsa? Och var är skillnaderna i ohälsa som störst jämfört med för pojkar och män? Vi vill skapa en tydligare bild av flickors och kvinnors ohälsa genom att använda flera olika mått och datakällor, säger Ylva Kalin.

I den delredovisning som vi överlämnade till regeringen den 31 maj 2024 beskriver vi mer utförligt hur vi planerar att ta oss an uppdraget fram till slutredovisningen i maj 2026.

Läs mer om uppdraget och vår planering för delrapporten 2025 och slutrapporten 2026.