I uppdraget ingår även att göra fördjupade analyser av utvecklingen inom området hälso- och sjukvård för flickor och kvinnor brett, samt inom förlossningsvården.

En omfattande satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa pågår sedan 2015. Inom ramen för satsningen har regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) ingått flera överenskommelser. Totalt har 8,5 miljarder kronor betalats ut under perioden 2015–2022 till regionerna och SKR. Regeringen har också inom ramen för satsningen gett uppdrag till olika myndigheter för att bland annat stödja utvecklingen av en mer kunskapsbaserad mödrahälsovård och förlossningsvård.

Vård- och omsorgsanalys har tidigare haft i uppdrag att följa upp satsningen i två omgångar: ett uppdrag som täckte åren 2015–2019 och ett uppdrag som täckte åren 2015–2022.

Uppdraget slutredovisas i maj 2026. Delredovisningar lämnas i maj 2024 och i maj 2025.

Läs mer om uppdraget i vårt regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats.