Rinnande vatten.

Omvärldsanalys och dialog med patient- och brukarrådet styr inriktningen

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys arbetar både med egeninitierade uppdrag och regeringsuppdrag. För att välja ut våra egeninitierade projekt utgår vi från en omvärldsanalys och arbetar i nära dialog med vårt patient- och brukarråd.

I omvärldsanalysen tittar vi på

 • globala trender
 • övergripande trender och förändringar i Sverige
 • förändringar och utmaningar i hälso- och sjukvården och socialtjänsten
 • pågående nationella initiativ från staten
 • nya lagar, förslag och utredningar som påverkar patienter och brukare.

Vi prioriterar ett analysområde om vi uppfattar det som angeläget ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv och vi bedömer att det kommer att vara betydelsefullt för beslutsfattare på ett till fem års sikt.

Vår huvudsakliga inriktning under 2021

Våra tre övergripande analysområden under 2021 kommer att vara

 • en personcentrerad vård och omsorg som utgår från patienternas och brukarnas förutsättningar, behov och resurser
 • en jämlik vård och omsorg utan omotiverade skillnader
 • effektiva vård- och omsorgssystem för en god vård och omsorg.

Områdena speglar centrala långsiktiga mål inom hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen, där vi ser att det finns ett fortsatt behov av nationell uppföljning, kunskapsutveckling och analys. Även frågor som rör pandemin ryms inom de områdena.

Årets analysplan bygger vidare på de tidigare analysplanerna och på vår strategiska plattform.Läs mer om några av årets projekt:

Vård- och omsorgsanalys strategiska plattform

Vision – detta verkar vi för:

 • En god vård och omsorg som patienter, brukare och medborgare känner förtroende för

Vår roll – detta bidrar vi med:

 • Policyrelevanta kunskapsunderlag och rekommendationer om vårdens och omsorgens funktionssätt och styrning

Vår verksamhet – detta gör vi:

 • Utvärderingar av reformer och satsningar
 • Problembaserad analys och granskning
 • Strukturerade jämförelser

Vägledande principer – så arbetar vi:

 • Patientens, brukarens och medborgarens perspektiv
 • Oberoende analys
 • Konstruktiv analys
 • Vetenskapligt förhållningssätt
 • Kommunikativt arbetssätt

Vård- och omsorgsanalys strategiska plattform