2015-11-27

Barns och ungas rätt vid tvångsvård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71, S 2015/04694/FST).

2015-10-28

Nästa fas i e-hälsoarbetet

Vårdanalys har den 26 oktober 2015 lämnat remissyttrande över betänkandet Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32, S 2015/228/FS).

2015-08-12

Sedd, hörd och respekterad – ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Vårdanalys har den 25 juni 2015 lämnat remissyttrande över utredning...

2015-08-12

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Vårdanalys har den 3 juli 2015 lämnat yttrande avseende SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård.

2014-10-30

Förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen

Vårdanalys har den 30 oktober lämnat remissyttrande över förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)(S2014/7186/FS).

2014-07-04

En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Vårdanalys har den 18 juni lämnat remissyttrande över departementspromemorian En samlad kunskapsstyrning för ...

2014-05-19

Starka tillsammans

Vårdanalys har den 13 maj lämnat remissyttrande över betänkandet Starka tillsammans (SOU 2013:87).

2014-05-13

Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten

Vårdanalys har den 10 maj 2014 lämnat remissyttrande över betänkandet Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten (SOU2014:2, S2014/420...

2014-02-12

Ansvarsfull hälso- och sjukvård

Vårdanalys har den 22 november 2013 lämnat remissyttrande om över slutbetänkandet Ansvarsfull hälso- och sjukvård (SOU 2013:44).

2013-09-17

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna

Vårdanalys har den 13 september 2013 lämnat remissyttrande om Ersättning vid läkemedelsskador och m...

2013-05-22

Patientlag

Vårdanalys har den 22 maj 2013 yttrat sig över delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2, S 2013/818/FS).

2013-01-21

En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet

Vårdanalys har den 21 januari 2013 lämnat remissyttrande över promemorian En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (Ds 2...