Linda Hörnqvist

Fyra frågor till Linda Hörnqvist, projektledare och utredare vid Vård- och omsorgsanalys:

Vad har ni undersökt?

– Den statliga satsningen ska stödja kommunernas införande av välfärdsteknik, till exempel trygghetslarm, kameratillsyn och digitala planeringsverktyg. I den här delrapporten har vi framför allt tittat på hur själva satsningen har utformas, med fokus på den stödjande funktionen och SKR:s och modellkommunernas uppdrag och roller. Vi har också tittat på vad stödfunktionen och modellkommunerna hittills har gjort och vilka förutsättningar de har för sitt uppdrag.

Vilka är de främsta slutsatserna?

– Vi ser att satsningen har flera styrkor, bland annat att den är utformad för att passa kommunernas behov. Den innehåller både ett riktat stimulansmedel och en samordnande stödfunktion. Samtidigt ser vi att satsningens projektutformning kan försvåra den långsiktighet och framförhållning som en digitalisering kräver. Det behöver berörda aktörer hantera redan nu, till exempel genom noggrann planering för hur satsningens resultat ska förvaltas framöver. Brukare, närstående och personal behöver också vara delaktiga i införandet av tekniken för att den ska ha förutsättningar att ge nytta och svara mot de behov som finns, även på längre sikt.

Vad ingår i uppdraget som helhet?

– Välfärdsteknik kan leda till att äldre personer känner sig tryggare, lever mer självständigt och får mindre behov av vård och omsorg. Den kan också bidra till bättre arbetsmiljö och bättre användning av personalens kompetens. Men införandet av välfärdsteknik har hittills gått långsamt och det är osäkert om den potentiella nyttan verkligen tas tillvara. Därför har vi fått i uppdrag av regeringen att utvärdera överenskommelsen.

Vad ska ni göra härnäst?

– Inför vår slutrapport, som kommer i mars 2023, fortsätter vi att följa upp de stödjande insatserna för att se om de möter kommunernas behov. Vi tittar också på om överenskommelsen bidrar till de övergripande målen i Vision e-hälsa 2025.


Tidigare utvärderingar kring välfärdsteknik och digitalisering

Vård- och omsorgsanalys följer och utvärderar regelbundet frågor som rör brukares erfarenheter av omsorgen. Ett urval av de senaste rapporterna hittar du här: