Ida Nyström.

Fyra frågor till Ida Nyström, projektledare och utredare vid Vård- och omsorgsanalys:

Vad har ni undersökt i den här rapporten?

– Vi redovisar resultaten från en omfattande enkätundersökning om patienters erfarenheter av hälso- och sjukvården, utifrån de skyldigheter vården har gentemot dem enligt patientlagen. Vi har också intervjuat företrädare för olika patientgrupper om deras syn på vad patientlagen innebär i praktiken. Utöver det har vi analyserat vad patienters möjlighet att välja vårdgivare har inneburit för hälso- och sjukvården, och hur patienter ser på den möjligheten.

Vilka är de främsta slutsatserna?

– Patienternas erfarenheter visar att det finns tydliga brister i patientlagens genomslag när det gäller till exempel vårdens tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och samordning. Samtidigt är det fler än tidigare som fått en individuell plan till hjälp för att samordna insatser från vård och omsorg. Det är också tydligt att erfarenheterna skiljer sig åt mellan olika grupper. De med dålig hälsa och de med utländsk bakgrund har sämre erfarenheter än andra.

Varför är det viktigt att öka genomslaget för patientlagen?

– Att stärka patientens ställning är ett viktigt mål i sig och patientlagen skapar förutsättningar för en god och jämlik hälsa för alla. Patientlagen innehåller också sådant som patienter själva tycker är viktigt – såsom en god tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Att stifta lagar som inte följs eller där bristande efterlevnad inte får några konsekvenser är allvarligt och riskerar att påverka medborgarnas förtroende för vården.

Vilka är era viktigaste rekommendationer?

– Eftersom vi tydligt ser att dagens lagstiftning inte är tillräcklig för att förbättra patientens ställning rekommenderar vi en samlad styrstrategi och insatser som kompletterar och understödjer lagens intentioner. Det handlar om att tydliggöra vem som har ansvar för att lagen efterlevs, att stärka uppföljningen samt att utveckla tydligare incitament och ansvarsutkrävande för lagens efterlevnad.


Läs rapporten: En lag som kräver omtag


Tidigare utvärderingar av patientlagen och relaterade frågor

Vård- och omsorgsanalys följer och utvärderar regelbundet frågor som rör patienters ställning, självbestämmande och delaktighet. Ett urval av de senaste rapporterna hittar du här: